بنام خود آگاه جان و خرد

 

راستی مرام ماست پایه اصلی اعتقاد ما همان نبشته باستانی گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک میباشد

پیش گفتار

 

اندیشه نیک            گفتار نیک             پندار نیک 

زندگی اجتماعی در عرصه جهان امروز الزامات و شرایط خود را دارد و می بایست گروه انسانها برای تحقق اهداف مشترکشان پیرامون هم گرد آیند و در راه حصول آرمانهای خود متحد شده و نسبت به همان اهداف و آرمانها به بررسی راهها و شیوه های عمل پرداخته و در مقابله با تضیع حقوق فردی و جمعی دست به مبارزه زنند.

با بررسی اجمالی نسبت به احزاب و گروهایی که طی سد سال گذشته در ایران شکل گرفته اند معایبی به چشم میخورد از آنجایی که احزاب موجود در کلیت پاسخگوی نیازهای کشور ما ایران نبوده اند و توفیق لازم را نیز کسب نکرده اند و گردهمایی جمعی از تحصیل کرده گان یا روشنفکران و فارغ بودن جمع آنان از اقشار مختلف اجتماع و آداب و رسوم و عدم اتکا به نفس و بازگشت به خویشتن و بزرگترین آفت روشنفکری ایران معاصر عدم شناخت خود، سرزمین، مردم، گذشته خود، ارزشها، رسوم و سنن حاکم بر اجتماع ایران بوده و عملا تحصیل کرده گان از غرب باز گشته قادر به درک این واقعیت نبوده اند که بایست یافته ها از جهان پیشرفته را با اقلیم خود همسو ساخته و با بومی سازی و تجربیات تازه بشری در اجتماع ایران افق موفقیت خودشان را گواه شوند.

عمده عیب روشنفکر حال و گذشته عدم تشخیص حقایق روز و مسائل جهانی و انطباق آن با واقعیات حاکم بر کشور موجبات فراق بین جامعه آگاه و جامعه عوام را فراهم آورد چند مورد بطور خلاصه را یاد آور میشویم.

 

عدم نهادینه سازی مفهوم سیاست در جامعه برای رسیدن به زندگی بهتر.

پیاده کردن الگوهای بیگانه بطور کلیشةای در ایران.

عدم شناخت جامعه شناسی ایران و بومی سازی علوم اجتماعی مدرن بنا بر آداب و رسوم اصیل ایرانی در کشور.

عدم توجه به فرهنگ ملی و ارزشهای اخلاقی حاکم بر اجتماع.

عدم توجه به مسایل محلی و رسوم و عادت ریشه ای.

عدم توجه به مصالح ملی و اجتماعی گرایش به تامین مصالح بیگانگان.

الگوبرداری از بیگانگان و مهمتر از همه پیاده کردن این الگوهای بیگانه به طور کلیشه ای در اجتماع اصولا سنتی ایران

عدم تحقیقات در پیاده کردن سیستم راستین پادشاهی در اثر پیشرفت و ارتباطات و انعطاف پذیری این سیستم با خواستها و فضای جامعه امروز جهانی با در نظر گرفتن فرهنگ و سنتی و آداب و رسوم اجتماع  ایران.

 

به هر ترتیب چنین تفکرهایی علاوه بر این که مفید حال و روز ایران نبودند بلکه معضلی نیز به حساب آمده اند و امروزه جامعه ما را دچار گیجی و از خود گم کردگی کرده.

 

لذا در شروع عصر ارتباطات و دهکده جهانی، زندگی اجتماعی در هر نقطه این کره خاکی در عرصه جهان  امروز الزامات  شرایط  خود  را  پیدا کرده  و کشور ما هم با در نظر گرفتن چنین دگرگونی در جهان امروز با  توجه  به  حال و روز کشورما بخاطر نبود بینش روشنگری درست که متناسب با جامعه و فرهنگ ایرانی باشد خود را گم کرده و نتوانسته خود را به این تحول جهانی که در حال شکل گرفتن میباشد پیوند زند.

نیاز به یک حرکت وسیع و فراگیر که بتواند برآورنده تمامی نیازها و خواسته های مردم ایران باشد ضرورتی است که احساس میشود.

صنعتی شدن جوامع در سده گذشته و ورود آن از به تحولی دیگر در باختر. متاسفانه کشور ما نیز متاثر از آن فضا بوده ولی به جهت ویژگیهای منحصر خود در بافت ریشه ای غلط و غیر ایرانی نتوانست بهره لازم را از تحولات و پیشتازی علوم و تجربیات تازه بشری کسب کند و از منافع زیستی بالائی برخوردار شود.

آموختن و حفظ سنت اصیل ایرانی کاملا ضروریست و مقابله مسئولانه از تقلید و مقابله با روند باختر گرایی در اجتماع اما همزمان  آموختن و بکار بردن تمام فنون جدید با حفظ سنت اصیل ایرانی کشور ما را به جامعه جهانی پیوند خواهد داد و ایران میتواند الگویی برای جهان شده تا بیاموزند با داشتن سنن خود و یادگیری فنون جدید میتوانند با جوامع دیگر همزیستی نمایند.

 

مقدمه

جمعیت خَرد پیشه گان ریشه ای ایران برای استقرار حاکمیت ملی مردم در چهار چوب سیستم راستین ریشه پادشاهی که پادشاه برای حفظ منافع مردم و در هر شرایطی در حراست و نگهداری چارچوبه پهنای کشور و نقشه جغرافیای ایران مصمم بوده و اختیاراتی دارا میباشد.

 

شعار ما نگهداری سنتهای با ارزش ایران باستان، خدمت برای مردم و میهن و نگهبان نظام پادشاهی مدرن در چارچوب فرهنگ ایرانی.

 

ما جمعیت خَرد پیشه گان ریشه ای ایران را بنیان نهادیم تا باشد که با این حرکت در پیرامون آرمان ملی و میهنی در جهت ایرانی آباد و آزاد برای عموم مردم را با اهدافی مشترک در آرمان فردایی روشن برای کشور گرد آوریم و در راه آزادی ایران و ساختن ایرانی برای ایرانیت تلاش میورزیم.

ما در جهت عدالت و تساوی حقوق بشر مبارزه میکنیم و تساوی و عدالت حقوق همه ایرانیان را پاس میدهیم در برابر هر نوع تبعیض از هر نوع آن جنسی، دینی یا بی دینی، فرهنگ و آداب و مرسومات منطقه ای مقاومت میکنیم.

ما برای حاکمیت قانون و عمل کرد آن بطور یکسان برای همه کوشا میباشیم و مدافع آن به هر قیمتی خواهیم بود.

شیوه مبارزاتمان مسالمت آمیز خواهد بود ولی در هر شرایطی از خود دفاع خواهیم کرد.

ما خواستار صلح پایدار جهانی، رعایت منافع متقابل با کشورها و روابط دوستانه با تمام ملل هستیم.

حفظ محیط زیست، رعایت حقوق بشر و آزادیهای ذاتی انسان را جهانی میدانیم و خواستار احترام به فرهنگهای محلی و فراگیری ایرانیان به سنت باستانی خود بوده و این را مانعی برای منافع بشری چون جهانی شدن فرهنگ در پیرامون فرهنگ بومی، اقتصاد و رفتارهای جمعی سیاسی نمیدانیم.

 

تعریف:

ایران؛ نشان از فرهنگ، سنت و زبان و گذشته مشترک در چارچوب تمامیت جغرافیایی آن.

ملی؛ به مفهوم اتکاء جمعیت خَرد پیشةگان ریشةای ایران به هویت مردمی، ارزشها، میراث کهن سرزمین ایران.

پرچم؛ پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان.

پادشاه؛ به مفهوم نظاره گر و نگهبان خواستهای مردمی و میهنی به معنای راستین واقعی آن در زمان ساسانیان و ماقبل.

نجات؛ به مفهوم آزاد کردن میهن از دست اشغالگران کنونی و رهاندن میهن از تمامی مصائب و زیانهای اخلاقی وارداتی 1400 ساله موجود، مقابله با مصائب و زیانها و تهدیدات احتمالی در آینده. 

 

اهداف جمعیت خَرد پیشه گان ریشه ای ایران

 

کلیه فعالیتهای جمعیت خَرد پیشه گان ریشهای ایران در چهار چوب قلمرو اصلی و اساسی مطالعات و تحقیقات بنیادی برای مبارزه و آگاهی مردم بوده.

 کلیه مباحث و مسائل مربوط به جلوه های گوناگون فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی در معنای وسیع کلمه است و از آنجا که در باره تاریخ، زبان، تمدن، فرهنگ و گزارش آنها در شیوه زندگانی فردی و اجتماعی و چگونگی تفکر، اخلاق، آداب و رسوم بواقع ایران باستانی میباشد. جمعیت خَرد پیشه گان ریشه ای ایران برای شناختن و شناساندن این جلوه ها در تمدن و فرهنگ ایران در زمان کنون و بعد از حکومت اشغالی و توسعه و رواج هر چه بیشتر تمدن و سامان دادن و گسترده کردن مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران باستان به کار خواهد برد.

اعتقاد به سیستم راستین پادشاهی با در نظر گرفتن حاکمیت از جمله حقوق مردم است با مطالعه و تحقیقات و پیاده کردن و بنیانگذاری سیستم پادشاهی نوین در هماهنگی با شرایط منطقه ای و جهانی با توجه بر مبنای مدرنیته با در نظر گرفتن سنت ایران باستان و گنجاندن سیستم پادشاهی با تحول بنیادین بطوریکه به آداب و فرهنگ ایرانی در این زمان و آینده هماهنگ باشد.

کلیه فعالیت های این جمعیت در چهارچوب ضوابط و مقررات قانون بر اساس پیشرفتهای تمدن بشری و علوم اجتماعی کشور اصیل ایران در حال حاظر و بعد از براندازی حکومت اشغالی میباشد.

ایجاد محیط مناسب برای مطالعه و بهره گیری فرهیختگان و دانش پژوهان علاقه مند به مباحث ایران شناسی و بقیه علوم و دانشها.

مبارزه خرد گرانه در تمام سطوح تبلیغاتی و اطلاعاتی با رژیم اشغالی ایران.

اتحاد و همبستگی تمام سازمانها، گروهها و احزاب سیاسی در مرحله اول افراد هوادار سیستم پادشاهی و تفکرهای گوناگون در یک تشكيلات متمرکز با یک نام و رهبر یا شورای رهبری.


 

مرام نامه جمعیت خَرد پیشه گان ریشه ای ایران

 

تشکیلات جمعیت خَرد پیشه گان ریشه ای ایران

1:       شورای درستکاران

تشکیل از 5 نفر پیش کسوت که در جمعیت خَرد پیشه گان ریشه ای ایران فعالیت کرده و به همگاه پیشکسوتی آنها ثابت شده. آنها بوسیله تمام هموندان برای مدت 5 سال انتخاب می شوند.

 وظایف شورای درستکاران.

    1:1     تایید کسانی که خود را برای مدیریت مرکزی کاندید کرده اند.

    1:2     نظاره به اعمال مدیر مرکز و در صورت لزوم آگاه کردن هموندان با داشتن مدارک حمل بر کجروی شخص مورد سئوال.

    1:3     راهنمایی راه و روش در زمانهای گونگون به جهت دادن جمعیت خَرد پیشه گان ریشه ای ایران با تجربیاتی که کسب کرده اند.

 

 

2:       مدیر مرکزی  (مدیرکل)

مدیرکل  بعد از  به تایید رسیدن  شورای درستکاران به صلاحیت او از طرف هموندان برای مدت چهار سال انتخاب میشود و در راستای آرمان های جمعیت خَرد پیشه گان ریشه ای ایران و اجرای این اساسنامه و انتخاب مدیران دیگر دارای اختیار تام میباشد و تنها در مواردی که کجروی او ثابت شود که با آرمان های جمعیت مغایرت داشته باشد، شورای درستکاران حق دارند جلوی او را گرفته و آن کار را متوقف سازند و اگر کجروی وی دو بار دیگر ادامه پیدا کند برای بار سوم درستکاران اجازه برکناری وی را دارند.

مدیر کل بعد از به تایید رسیدن شورای درستکاران برای مدت چهار سال حق انتخاب مدیران ذیل را دارا میباشد.

مدیرکل شاخه ها، مدیر شورای پژوهشی، مدیر امور مالی، مدیر اطلاعات و سخنگوی جمعیت خَرد پیشه گان ریشه ای ایران.

این مدیران حق انتخاب اشخاصی را در تشکیلات اختیاری خود دارا میباشد این اشخاص بعد از به تایید رسیدن آنها از طرف مدیرکل برای مدت چهار سال بکار مشغول میشوند.

تمام مدیران اگر کجروی در کار خود برای سه بار نشان داده و مدیر مسئول او را اخراج نکند دبیر کل اختیار دارد شخص مسئول را برکنار و شخص دیگری را جایگزین نماید و علت را به شورای درستکاران توضیح دهد. دبیر خانه مرکزی نسبت به مسائل جمعیت خَرد پیشه گان ریشه ای ایران، کشور، ملت و مبارزه با رژیم اشغالی تصمیم و اعلام موضع مینماید و راه کارهای عقلانی مبنی بر منافع ملی، میهنی،  مبارزاتی و اهداف این جمعیت را پیشگاه هموندان و مردم عرضه میدارد.

 

نحوه اتخاذ تصمیمات شاخه ها:

تصمیمات بر اساس پیشنهاد یک و یا جمعی از هموندان به دبیرخانه مرکزی شاخه ارائه میگردد که پس از حصول پیشنهاد از سوی مدیر شاخه برای بررسی و مطالعه در اختیار دبیر خانه مرکزی قرار میگیرد تا ضمن بحث پیرامون موضوع پیشنهادی اتخاذ تصمیم بعمل آید.

 

 

باور های جمعیت خَرد پیشه گان ریشه ای ایران

 

            1:         اعتقاد به سیستم حکومت پارلمانی و برقراری پادشاهی به پادشاهی رضا شاه دوم پهلوی.

پادشاهی ریشه دیرینه در ایران دارد. ما معتقد به گره خوردن فرهنگ مردم از دیر باز به این سیستم و سنت میباشیم و باید سیستم جدید پادشاهی بر مبنای هماهنگی امروزی مردم ایران و جهان را بر پا کرد.

            2:         اعتقاد به اصل استقلال ملی و پرچم سه رنگ سبز، سفید، قرمز و نشان شیر و خورشید.

پرچم سه رنگ شیر و خورشید ایران برای ملت مقدس بوده و با هیچ توجیهی نمیتوان آنرا تغییر داد و یا نشان ملی کشور، شیر و خورشید را از پرچم حذف و یا عوض نمو اما معتقدیم بعد از برقراری دولت دلخواه مردم نمایندگان راستین مردم میتوانند شمشیر را از پرچم برداشته.

           3:         اعتقاد به اصل حفظ چارچوبه تمامیت پهنای کشور و اقتدار ملی.

در هر شرایطی باید از چارچوبه پهنای کشور و نقشه جغرافیایی موجود حراست گردد و به هیچ وجه نمیتوان نسبت به وجبی از خاک مقدس این سرزمین چشم پوشید و نمیتوان خدشه ای را بر اقتدار ملی متصور گشت و بایست که با تمام وجود حافظ اقتدار کشور بود و به دفاع از آن پرداخت.

           4:         اعتقاد به اصل برقراری حکومتی سکولار و لائیک و اعتقاد جدایی دین از سیاست.

از آنجایی که پیوند دین و سیاست موجبات فساد قدرت را فراهم می آورد و دین آلوده با فساد گشته و معنویت اجتماعی با بحران مواجه میگردد. لذا دین و باورهای دینی و مذهبی را باید از سیاست دور نگاهداشت تا اجتماع سالم گردد و معنویت دینی فارغ از قدرت سیاسی به تقویت اخلاقیات در جامعه بپردازد. قرین شدن دین با سیاست در مغایرت با حقوق بشر بوده و به گونه ای حقوق دیگر انسانهایی که در باور مشترک نمیباشند را ضایع میسازد بدیگونه جدائی دین از سیاست و حکومت لازم بوده.

            5:         اعتقاد به اصل حاکمیت قانون و قانونگرایی و اصلاح قانون اساسی بوسیله مجلس.

منتخبین مردم قانون اساسی را اصلاح کرده و بعد از همه پرسی اکثریت مردم به اجراع گذاشته میشود. باور جمعیت خَرد پیشه گان ریشه ای ایران به رفتار در سایه قانونگرایانه است چرا که قانون موجبات نظم و انظبات اجتماعی و عمومی را برای زیست تمدنی فراهم می آورد و قانون برای همگان یکسان انجام میشود. لذا با سو استفاده از قانون نمیتوان موجبات تضیع حقوق در جهت منافع اقلیت را فراهم ساخت همه در چشم قانون یکسانند. ما تمام تلاش و مبارزه خود را در راستای اصلاح قانون اساسی بر اساس تامین ملی و مردمی در راستای سنت و ارزشهای فرهنگی و اجتماعی ایران باستان به واسطه شکل گیری مجلس موسسان که از تمام اقشار ملت در آن نمایندگی دارند بعمل خواهیم آورد.

           6:         اعتقاد به اصل ملت یک پارچه ایران.

جمعیت خَرد پیشه گان ریشه ای ایران بر این باور است که ایران متشکل از مردمان مختلف با لهجه های محلی و یا زبانهای مختلف از منشا ملت واحد بوده که در این سرزمین فرود آمده اند و سیر حوادث تاریخ و تاثیر گذاریهای خارجی و عوامل بیرونی نیمتواند موجبات انشقاق در ملت ایران را فراهم سازد و معتقد بر آشنایی تمامی مردم ایران به گذشته خود بخصوص سنت های مشترک هستیم.

          7:         اعتقاد به اصل اصالت و سنت ایران باستان و مصالح ملی و میهنی.

باور جمعیت خَرد پیشه گان ریشه ای ایران بر اصالت سود جمعی به ویژه در قالب کشور و ملت ایران است و سنت ایران باستان با در نظر گرفتن مصالح ملی و میهنی بر این مبنا میباشد.

          8:         اعتقاد به اصل آگاهی، احترام و برقراری و حفظ فرهنگ باستان ایران.

باور جمعیت خَرد پیشه گان ریشه ای ایران بر این است که بایست تا میتوان به روشنگری و آگاهی مردم به سنت دیرینه خود پرداخت و آگاهی را در کل جامعه و بین تمامی آحاد ملت و اقشار مردم جاری ساخت که مردم نسبت به امور خویش با روشن بینی تمام اتخاذ تصمیم کنند و سرنوشت خویش را با علم و آگاهی رقم زنند که نبود آگاهی در جامعه موجبات رنج عمومی، گمراهی، عقب ماندگی کشور خواهد بود.

         9:         اعتقاد به اصل حفظ و رعایت ارزشها، سنن ایران باستان؛ میراث ملی و اخلاقیات ایران باستان.

ما احترام به رفتارهای ریشه ای که از دیر باز در میان مردم ایران و سنتهایی که در میان بخشی از مردم با شیوه زندگی ویژه مناطق خود بوده اعتقاد داریم. همچنین ارزشهایی که در کل جامعه جاری است و از دیر باز به آنها رفتار میشده و اینک دارند از بین میروند دو باره جامعه را به منفعت این سنن برای جامعه ای بهتر کوشا خواهیم بود. آدابی که سنن ملی ما تلقی میشود، اخلاقیات  معنوی  در  جهت  سلامتی  مادی  و  روحی  و  روانی اجتماعی مثالهایی در این منوال است.

          10:       اعتقاد به اصل آزادی و پاسداری از آن.

اصل آزادی به این مفهوم است که آزادی را کسی نیاورده و یا نداده تا آنرا باز ستاد و یا محدود ساخت. آزادی از جمله حقوق ذاتی انسان است که با آفرینش و تولد انسان محقق میگردد و به هیچ بهانه نمیتوان آنرا در حیات انسانی دریغ داشت، البته مفهوم آزادی نیز بدان معنا نمی باشد که مخل حقوق و آزادیهای دیگران شود. حدود و رعایت برخورداری از آزادی را در اجتماعات و جوامع متمدن به جهت رعایت احوال متقابل از سوی انسانها، به واسطه جمع خود آنها در توافق جمعی که همگان از آن منتفع شوند مشخص میگردد.

        11:       احترام و حمایت از گروههای مردمی، اتحادیه ها و احزاب سیاسی و آزادی رسانه های همگانی.

جمعیت خَرد پیشه گان ریشه ای ایران بر این باور است وجود گروههای مردمی، اتحادیه ها و احزاب سیاسی علاوه بر اینکه موجبات رشد و پیشرفت تمامی زمینه ها را در یک کشور فراهم میسازد نقش موثری نیز در برقراری جامعه ای آگاه و سالم را خواهد داشت. آزادی رسانه های همگانی و  درک  متقابل  آنها  به  مسئولیت  محوری  خود برای فعالیت پیرامون منافع مشترک خود و کشور میباشد. تدوین قانون در رعایت حدود مسئولیت مدنی رسانه ها بوسیله نمایندگان مردم در مجلس خواهد بود.

        12:       اعتقاد به اصل آزادی اقتصاد.

اقتصاد و تجارت باید آزاد باشد و نمی توان آنرا محدود ساخت و یا مواردی از آنرا ممنوع ساخت مگر اینکه تجارتی علیه بشریت و یا منافع و مصالح کشور باشد. ما بر این باوریم که از منافع اقتصاد و تجارت آزاد بهتر میتوان در جهت منافع و مصالح ملی و میهنی بهرمند شد و کشور را آباد ساخت و به مردم خدمات رسانی کرد.

        13:       لقو قانون اعدام و شکنجه، حفظ و احترام به کرامت مقام انسانی.

ما بر این باوریم که آفرینش انسان را در بهترین شکل ممکن بوجود آورد و نمیتوان انسانی را پست و تحقیر نمود و باید در هر حال و شرایط مقام بشری را والا شمرد و مورد احترام قرار داد به هیچ عنوان در هر شرایتی شکنجه و یا اعدام نمود.

        14:       اعتقاد به اصل رعایت و دفاع از حقوق بشر و آزادیهای ذاتی انسان.

در هر شرایتی بایست از حقوق اولیه انسانها در هر نقطه از جهان که باشد دفاع نمود و این تناقضی با حاکمیت و سیاست حکومتها بر کشورهایشان ندارد و به مفهوم دخالت در امور داخلی آن کشور ها محسوب نمیشود. حقوق بشر و آزادیهای ذاتی انسان در هر کجای جهان که باشد باید رعایت گردد. حقوق و آزادیهای بشری، زیست شرافتمندانه، انتخاب و اختیار نوع و روش زیستی، آزادی اندیشه و آزادی بیان و اعمال حاکمیت سیاسی از جمله حقوق بشر میباشد.

        15:       اعتقاد به اصل تساوی و برابری حقوق زن و مرد.

در طول تاریخ به ویژه سده های اخیر در جوامع بخصوص مذهبی به حق زن اجحاف شده و رفتارهای بعمل آمده دور از شان و منزلت انسانی بوده است و از آنجایی که مفهوم انسانی مکملی از زوج زن و مرد میباشد لذا فارغ از گذشته و باورهای کور میبایست زن و مرد از حقوق مساوی در زیست بر خوردار باشد. نمیتوان با هیچ توجیهی زنان را از حقوق ذاتیشان که همانا حقوق انسانی است منع نمود.

        16:       اعتقاد به اصل برابری حقوق ادیان و مذاهب و بی دینان یا بی خدایان.

در رفتار با ادیان و مذاهب و باورهای اعتقادی که بخشهایی از مردم برخوردارند حکومت نمیتواند توجه ویژه ای به باورهای خاص روا داشته و کثرت جمعی در باورشان موجب برتری آن گروه در برابر دیگر گروههای دینی و مذهبی نخواهد بود. همگان در برابر اجتماع، قانون و امتیازات از حقوق مساوی برخوردارند.

        17:       اعتقاد به اصل شفافیت.

باور جمعیت خردپیشه گان ریشه ای ایران در اصل شفافیت اتخاذ مواضع روشن و صریح در مقابل رخدادها بوده که منافع و مصالح کشور و ملت ما از آن متأثر است و لحاظ آن منافع مقدم برهر مصلحت دیگری میباشد و نهضت در بیان حقایق و واقعیتها با ملت بر خورد بی پرده نموده و مردم را محرم حرکت و جنبش مبارزاتی خود میداند.

        18:       اعتقاد به اصل عدالت و مبارزه با فساد.

ما معتقد برآنیم که منشا تمامی نابسامانیها و آشفتگیها بی عدالتی بوده و میبایست در جهت برقراری عدالت و از بین بردن تبعیض مبارزه کرد. از جمله راههای مبارزه با بی عدالتی تنظیم قوانین مبتنی بر رعایت حقوق بشر و ایجاد نظارت عموم ملت بعنوان هیئت منصفه و وجدان جمعی در جهت کنترل محاکم قضایی میباشد تا که مانع از تضیع حقوق افراد گردد و فساد چه اجتمائی یا مالی از جامعه بتدریج ریشه کن گردد.

       19:       اعتقاد به حمایت از همگانی شدن تامین اجتماعی.

جمعیت خردپیشه گان ریشه ای ایران بر این باور است که باید عموم مردم از حداقل خدمات زیستی در جهت مقابله با فقر و فساد برخوردار باشد که از جمله این خدمات، آموزش رایگان برای همه، بهداشت برای همه، بیمه برای همه و حداقل کمک  مالی برای اشخاص بیکار در چهار چوب درآمد دولت یا کشور.

      20:       اعتقاد به اصل حفظ محیط زیست و حمایت از فضای سبز.

حفظ محیط زیست یک باور جهانی بوده و همه بشریت نسبت به محیط زیست و حفظ آن برخوردار از منافع و یا زیان مشترک هستند. لذا علاوه بر اینکه در حوزه داخلی بایست نسبت به تهدیدهای زیست محیطی حساس و هوشیار بود و به مقابله با آنها پرداخت در ابعاد جهانی نیز میبایست نسبت به تهدیداتی که میتواند زیست بشری را در کره خاکی با مخاطراتی مواجه سازد به مقابله برخواست. تهدیدهایی چون آلودگیهای هسته ای، مواد شیمیایی، میکروبی، تخریب جنگلها، آلودگی دریاها ، گرم شدن کره خاکی و بقیه. از سوی دیگر باید برای فراهم ساختن زیستی سالم بگسترش فضای سبز اقدام نمود و بحمایت از طبیعت برخواست. ما معتقد به سازمانی با حمایت دولت ولی بدونه هیچ دخالت دولت باید تاسیس شود تا برای نگهداری و حمایت از محیط زیست دفاع نموده.

     21:       اعتقاد به اصل تلاش برای دست یابی به قدرت سیاسی.

برای تحقق آرمانها و حصول به اهداف در جهت اصلاحات و خدمات به کشور و ملت میبایست که برخوردار از قدرت سیاسی بود در راستای اعمال اراده برای تحقق برنامه ها لذا جمعیت خردپیشه گان ریشه ای ایران برای دست یابی به قدرت سیاسی از راههای مشروع و قانونی تلاش می ورزد.

 

 

نحوه عضوگیری:

 

1:     بعد از پرکردن فرم هموندی، موجودیت و وفاداری شخص مزبور به میهن پرستی بوسیله یکی از دو تن پیش تازان مورد اطمینان این جمعیت بعد از جستجو تایید میشود.

2:         در این مرحله اگر هموند جدید تائید شود به او یک کد موقت بوسیله همان شخص داده خواهد شد.

3:         فرم تقاضای همون با کد موقت بدونه قسمت مشخصات یا عکس در کمیته پذیرش هموندان مطرح میشود.

4:        کمیته پذیرش بعد از دریافت فرم هموندی و بررسی به میهن پرستی شخص مزبور او را تائید خواهند نمود، در این مرحله هموند جدید با این جمعیت بعد از ادای سوگند هم پیوند خواهد بود.

5:         هموند جدید در این مرحله باید به سوگند نامه جمعیت، سوگند خورده و فرم سوگند نامه را امضاء کند، یا در حضور هموندان جمعیت خرد پیشه گان ریشه ای ایران شفاها سوگند خورده و کتبا سوگند او به تأیید هموندان این جمعیت رسیده باشد. این سوگند نامه پیش همان شخصی که به شما کد موقت  داده میرود و او سوگند شما را تأیید کرده و به اطلاع  کمیته پذیرش میرساند.

6:         بعد از دریافت فرم سوگند، شما رسما به عضویت و هم پیمان این جمعیت در خواهید آمد. در این مرحله بشما کد دائم داده خواهد شد که باید آن را مخفی نگاهدارید.

7:         مسئولیت نگاهداری کد دائم با شماست تا دیگران  از آن استفاده نبرده. لازم به تذکر است، این کد مخفی در آینده معرف شما خواهد بود.اگر جمعیت دریابد که شما از این کد نگاهداری لازم را به عمل نیاورده اید فورأ از این جمعیت اخراج خواهید شد.

8:         به هموند پیوند خورده در صورت تمایل و ارسال دو عدد عکس همراه و فرم مخصوص و مایل بودن کارت شناسایی صادر خواهد شد داشتن کارت شناسائی اجباری نمیباشد.

9:         به شما بعد از ثابت کردن وفاداری به جمعیت خرد پیشه گان ریشه ای ایران که معمولا از یک سال بیشتر خواهد بود هموندی دائم داده خواهد شد.


 

آئین نامه و شرح وظایف هموندان جمعیت خرد پیشه گان ریشه ای ایران

 

1:        اجرای مفاد این اساسنامه از سوی هموندان لازم الاجرا بوده و از سوی کاندیدهاو هموندان باید مورد احترام باشد.

2:         تغیر اساسنامه جمعیت منوط به پیشنهاد اکثریت هموندان دبیرخانه مرکزی بوده که برای تصویب آن باید در کنگره سراسری جمعیت رای گیری بعمل آید که در صورت پذیرش، تغییر اساسنامه مراحل اصلاحات و یا تغییرات لازم مورد پیشنهاد قرار گرفته و به رای کلیه هموندان گذاره میشود.

3:         اجرای بندهای آیین نامه داخلی جمعیت، برای هموندان لازم الاجرا و برای کاندیدهای هموندی در جمعیت باید مورد احترام باشد.

4:         تنظیم و تدوین آیین نامه داخلی جمعیت خرد پیشه گان ریشه ای ایران با دبیرخانه مرکزی بوده که برای راههای مبارزاتی از سوی هموندان جمعیت پیشنهاد و باید از سوی دبیر شاخه، دبیر کل و شورای اکثریت درستکاران دبیرخانه مرکزی مورد موافقت قرار گیرد و پیشنهادهای تصویب شده بعنوان بندی به آیین نامه افزوده و یا بر حسب پیشنهادهای داده شده کاسته میشود.

5:         بنیانگذاران جمعیت و یا هموندانی که میهن پرستی آنها برای همه روشن میباشد بعد از کاندید کردن خود و صلاحیت آنها به اکثریت شورای درستکاران رسیده باشد میتوانند به گروه نجات ملی ایران بپیوندد و فعالیت در عرصه مبارزاتی برای آزادی ایران نمایند و از هیچ کوششی در راه تلاش و نیل به اهداف و پیروزی ایرانیان آزاده و جمعیت فرو گذار نباشند.

6:         هموندان نجات ایران میبایست خود را وقف فعالیت در عرصه مبارزاتی جمعیت خرد پیشه گان ریشه ای ایران نمایند و از هیچ کوششی در راه تلاش و نیل به اهداف و پیروزی جمعیت فروگذار نباشد.

7:         ارتباط هموندان جمعیت خرد پیشه گان ریشه ای ایران با هم مثل یک خانواده که میبایست در هر شرایطی یار و یاور همدیگر و پشتیبان هم باشند و از هیچ فداکاری در ارتباط با کمک به دیگری فروگذار نباشد.

8:         نیازهای جمعیت بایست از سوی هموندان با پرداخت حق هموندی و یا کمک مالی تا حد امکان تامین و در غیر این صورت و یا نیازهای برتر از محل کمکهای عمومی و مردمی که میبایست بواسطه هموندان جمع آوری شود فراهم آید.

9:         هموندان باید منافع و مصالح جمعیت خرد پیشه گان ریشه ای ایران را که همان مصالح و منافع مردم و میهنمان ایرانی است بر منافع فردی خویش مقدم شمارند.

10:       ریاست جمعیت با دبیرکل دبیرخانه مرکزی بوده و دبیرکل میتواند یکی ار هموندان را بعنوان سخنگو در جهت اعلام مواضع جمعیت انتخاب و معرفی نماید.

11:       شرایط نامزدی دبیرکل و دیگر دبیران در دبیرخانه مرکزی، برخورداری از ملیت ایرانی به معنای تولد از پدر یا مادر ایرانی. برخوردار از تحصیلات عالی، برخوردار از سابقه مبارزاتی در این جمعیت، برخوردار از خصوصیات والای اخلاقی، برخوردار از آگاهی و بینش به مسایل ایران باستان و ایران امروزی و جهان ، برخورداری از مطالعات سیاسی به حد کافی و آشنایی به مسائل روز و برخورداری از محبوبیت عمومی است.

12:    شرایط پیوندی هموندان جمعیت خَرد پیشه گان ریشه ای ایران دارای تابعیت ایرانی (در موارد تحقیقاتی هموندان میتواند ایرانی نباشد).

13:       دبیرکل  بعنوان رئیس دبیرخانه مرکزی جلسات را اداره می نماید و تشکیل جلسات دبیرخانه یا از طرف دبیرکل و یا یکی از هموندان که از طرف دبیر کل تایید شده باشد با دیگر دبیران در اسرع وقت تشکیل میشود. جلسات بعد از فروپاشی حکومت اشغالی هر هفته تشکیل خواهد شد.

14:       مرکز دبیرخانه مرکزی در حال حاظر در لندن میباشد تغییر مرکز منوط به پیشنهاد اکثریت هموندان برای تصویب آن باید در کنگره سراسری جمعیت رای گیری بعمل آید که در صورت پذیرش، تغییر مرکز عملی خواهد بود. بعد از فروپاشی حکومت اشغالی مرکز به ایران انتقال پیدا خواهد کرد و بعد از رای گیری مرکز به تهران یا یکی از استانها یا شهرستانها یا شهرها انتقال پیدا خواهد کرد.

15:       دورانی که این جمعیت آشکارا قادر به فعالیت است میتواند با ایجاد بسترهای لازم در یک شرایط مساوی با دیگر احزاب سیاسی مردمی همکاری و یا رقابت سالم به عمل آورد و درفراگیری قدرت سیاسی آزاد عمل داشته باشد. ایجاد شبکه اطلاع رسانی و تهیه نوارهای صوتی و تصویری و صفحه های فشرده در زمینه براندازی حکومت اشغالی و آگاه کردن مردم به فرهنگ باستانی خود.

16:       این جمعیت در دوران فعالیتهای مخفی و پنهانی برای فراهم آوردن محیطی در جهت اعلام موجودیت در عرصه سیاسی ایران و جهان تحت عنوان شرایت فوق العاده بسته فعالیت و در شرایط لازمه اعلام موجودیت بنماید و زمینه هایی برای فعالیت گسترده در داخل کشور را فراهم سازد.

17:       جمعیت خرد پیشه گان ریشه ای ایران در روز 16 مهر سالروز آغاز جشن باستانی مهرگان سال 2563 شاهنشاهی (16 مهر 1383 خورشیدی یا 7 سپتامبر 2004 میلادی) تاسیس شده و همه ساله در یک روز قبل از جشن مهرگان جلسه سالانه خود را تشکیل میدهد.

18:       سرود مرز پر گهر (ای ایران) بعنوان سرود این جمعیت تعیین گردیده و تغییر سرود منوط به پیشنهاد اکثریت هموندان برای تصویب آن باید در کنگره سراسری جمعیت رای گیری گردد که در صورت پذیرش، تغییر سرود عملی خواهد بود.

19:       پرداخت حق هموندی ماهانه میباشد و این پرداخت بصورت خرید برگها یا کارتها و یا فیشهایی است که از سوی جمعیت تهیه گردیده است.

20:       علاوه بر پرداخت حق هموندی ماهانه از سوی اعضا و طرفداران پرداخت تعرفه سالانه نیز به فراخور سالانه نیز به فراخور تمایل و توانایی هموندان و طرفداران بعمل خواهد آمد.

21:       انتخاب بازرسان مالی در دبیرخانه مرکزی یا در شاخه ها از سوی هموندان همان شعبه انتخاب بعد از رای گیری اکثریت اعضا انتخاب شده برای نظارت بر مسایل مالی جمعیت که در کنار دبیر شعبه فعالیت خواهد کرد. و یک بازرس مالی کل از طرف شورای درستکاران انتخاب شده که بازرسی بازرسان شعبه ها را به عهده دارد که در کنار شورای درستکاران فعالیت خواهد کرد.

 

برکناری هموند:

 

1:    استعفاء و کناره گیری.

2:    بیماری و درگذشت.

3:    برکناری از سوی هیات اجرایی.

4:    زشتکاری و کرداری که انگیزه بد اندیشی نسبت به مبارزه برای براندازی حکومت اشغالی و جمعیت خرد پیشه گان ریشه ای ایران شود.

 

 

 (سوگند نامه)

 

بنام دانای بزرگ

من بر آمده از ایران

سرزمینِ، آزاد آئین

به آب و خاک و پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان میهنم

و به راستی سوگند یاد ميكنم

رهنمودهای آئین جمعیت خرد پیشه گان ریشه ای ایران را پاس دارم

در راه پاسداری میهنم بجان و مال نيانديشم

 

تاریخ:                                                                                                               شماره هموندی:

 

 

   نام، نام فامیل یا نام مستعار                                                                                                                  امضاء:

   

 

 آدرس، شماره تلفن یا ایمیل در صورت تماس جمعیت خر پیشه گان ریشه ایران با شما

 

 

مشخصات حداقل دو هموند دائم در صورت لزوم تأیید سوگند نامه:

 نام، نام فامیل یا نام مستعار                                               شماره هموند دائم سازمان                                                امضاء: