تیسفون کاخ ساسانیان و کاخ های دیگر

Sassanid Palaces

===================================================================================

کاخ تیسفون (گنبد کسری یا گنبد خسرو یا ایوان مداین)ن

Tisfon Palace

 

 
 

===================================================================================

کاخ سروستان

Sarvestan Palace

   

===================================================================================

Firuzabad Palace کاخ فیروزآباد

 

قلعه دختر، در تالار مرکزی فیروز آباد، کاخ اردشیر اول ساسانی

Qale-Dokhtar at Firuzabad Central hall of the early palace of Ardashir I

The Shirin’s palace کوشک شیرین