نسک (کتاب) زیر که بگونه خصوصی چاپ شده را از یکی از مبارزین سرشناس که فکر کنم مایل نباشند نامشان راببرم به امانت برای نگرش و بررسی بمن حوالی دوسال پیش داده شده بود. بعد از خواندن و پژوهش آن تصمیم گرفتم آنرا در دسترس همگان برای بررسی و پژوهش قرار دهم . سرانجام بعد از این همه زمان توانستم آنرا بگونه زیر در این تارنما بگزارم تا ارمغانی باشد برای آنها که خرد را پیشه ورزیده اند

مرداویج زیاری 10 اکتبر 2010 ترسائی

روبرداری برای همگان آزاد میباشد