ی

 
یأس: نا امیدی.

یأس آمیز: نومیدانه.

یائسه: نومید - نازا - سترون.

یادش به خیر: یادش گرامی.

یاغی: (ت) نافرمان- سرکش- گردنکش.

یاقوت: یاکند.

یالقوز: (ت) تنها- بی همسر- یکه.

یبوست: خشک شکمی، روده ای.

یتیم: بی پدر- بی سرپرست.

یتیم خانه: پرورشگاه.

ید: دست

ید طولا: خستگی ناپذیر- پرتوان.

یدک: (ت) دنباله- پالاد.

یراق: (ت) نوار- ساز و برگ - ابزار.

یر به یر: (ت) سربه سر.

یرقان: زردکان- زرد روی.

یعنی: چم- بدین مانَک.

یعنی چه: برای چه - بچه مانَک.

یغما: (ت) تاراج - چاپیدن.

یَقه، یخه: گریبان.

یقین: بیگمان - بی شک.

یقیناً: بیگمان - بی چون و چرا.

یُمن: شگون- فرخندگی - همایونی.

یواش: (ت) آهسته - نوک پا.

یورتمه: لوکه - رهوار.

یورش: (ت) تاخت - تازش.

یوم: روز.

یومیه: روزانه - هر روز.

یونجه: (ت) اسپست- اسفست- آسپست

ییلاق: (ت) سردسیر- سردینه جا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه


هاتف: آوازدهنده - آواگر - سروش.

هادی: رهبر- رهنما - پیشوا.

هتّاک: بدزبان- بی شرم - رسواکننده.

هجاء: آواج- واج گفتن.

هجی کردن: آوا گذاری.

هجران:جدایی- دوری.

هجرت: دوری از میهن

هجری: سال تازی

هجری شمسی: خورشید سال

هجری قمری: ماه سال

هجوم: تاخت و تاز - تک.

هجوم آوردن: تاختن- تازیدن.

هجو: نکوهش- یاوه.

هدایت: راهنمایی - رهنمودی.

هدر: بیهودگ - نفله - تباه - برباد رفته.

هدف: آرمان- آماج - نشانه ی تیر.

هدیه: پیشکش- ارمغان - دهش.

هذیان: پریشان گویی.

هرج: آشوب.

هرج و مرج: آشوب- پریشانی- درهم برهم.

هردمبیل: (ت) درهم بر هم- هرکه هرکه.

هرطریق: هرراه.

هرطور: هرگونه - هرجور.

هروقت: هرگاه.

هزل: شوخی- یاوه.

هزیمت: گریختن- پراکندگی.

هژبر: شیر- دلیر.

هضم: گوارش-گواریدن.

هضم رابعه: گوارش پایانی.

هفت خط: هفت رنگ - نیرنگ باز- دغلکار.

هلاک: نابودی- نیستی- مرگ.

هلال: گردی ماه.

هلی کوپتر: (ی) بالگرد.

هم اسم: هم نام.

هم اصل: هم گوهر.

همانطور: همانگونه- همانسان.

همانطریق: همان روال- همان روش.

همانقدر: همان اندازه.

همجنس: همگون.

همجوار: همسایه.

همردیف: همپایه.

هم سفر: همراه رهنوردی.

هم شکل: همریخت - همانند.

هم صحبت: هم سخن - همدم.

هم عصر: همدوره.

هم عقیده: هم باور- هم اندیش.

هم قدم: همگام - همراه.

هم مسلک: هم روش - هم آیین.

همه فن حریف: همه کاره - زرنگ.

هم قافیه: هم پساوند.

همنوع: همگون - همگن.

هندسه: (واژه پارسی تازی گشته ی، هَندَچَک) - اندازه - اندازه گیری.

هول: ترس - بیم - باک- هراس.

هوی و هوس: خواهش- گرای.

هویّت: شناسه- هستی.

هیئت حاکمه: کشورمداران - فرمداران.

هیبت: ترس- بیم.

هیجان: شور- جوش و خروش.

هیکل: پیکر- اندام- تنه -کالبد.

هیولا: دیو.

هیهات: افسوس- دریغ - دریغا.