و


وات: (فر) - نیروی کهرب - توانه.

واثق: برجا- استوار- استوان - پایدار.

واجب: ناگزیر- ناچار - بایسته.

واجد: دارنده - توانا - توانگر.

واحد: یکه - یکتا - یگانه.

وادی: بیابان - دشت.

وارث: مانده بر- مرده ریگبر- ریگبر.

واردات: رسیده ها - کالاهای رسیده.

واردبودن: آگاه بودن.

وارد شدن: درآمدن- به درون آمدن.

واسطه: میانجی- پادر میانی- میاندار.

واسع: فراخ - گشاد - گشایش دهنده.

واشر: (ا) - پولک.

واصف: ستاینده.

واصل: رسیده - دریافت شده.

واضح: آشکار- روشن - هویدا - نمایان.

واعظ: اندرزگوی-پندده.

وافر: فراوان - به فراوانی - بیشتر.

وافی: بسنده - کارآمد.

واقع شدن: پیشامدن- رویدادن.

واقع بین: درست بین - روشن بین.

واقعاً: به راستی- به درستی- بی گمان.

واقعی: درست - راست - راستین.

واقعه: رخداد- رویداد- پیشامد.

واقعیت: راستینه - راستینگی.

واقف:آگاه - دانا

واکس: (آ ) مومه اندود- یرندج.

والاقدر: باارزش- باارج.

والامقام:بلندپایه -گرانمایه- والاجایگاه.

والاهمّت: بلندنگر- والاکوشا.

والد: پدر- بابا.

والده: مادر- مام- مامک.

واله: شیدا - شیفته - سرگشته.

واویلا: شیون کنان - افسوس کنان.

واهمه: ترس- بیم - هراس- نگرانی.

واهی: سست - بی بنیاد - پوچ.

وبا: بیماری مرگامرگی

وبال: سختی - رنج - گزند.

وبال گردن: بارگردن - گردن گیر- گرفتاری - دشواری.

وب سایت: تارنما.

وتر: زه

وثوق: استوار- استوانی.

وثیقه: گروی - گروگان.

وجاهت: زیبایی- خوشگلی - خوبرویی.

وجد: شادمانی - خوشی- خرسندی.

وجدان: آوای درونی - بینش.

وجود: هستی- هستش- بودش.

وجود داشتن: بودن- هستی داشتن.

وجه: روی- رویه - زمینه - پول.

وجه تشابه: همتایی- همانندی.

وجهه: نیکنام - خوشنام - سرشناس.

وحدت: یگانگی - همبستگی.

وحشت: ترس- بیم - هراس - باک.

وحشی: سرکش - رام نشده - ددمنش.

وحی: آگاهیدن- سخن پنهان.

وخامت: ناگواری - سختی- بدفرجامی.

وداع: بدرود - پدرود - خدانگهدار.

ودیعه: گروسپاری - سپرده - نهاده.

وِرد: نیایش- ستایش- افسون.

ورطه: گرداب- منجلاب - مرداب.

ورَع: پرهیزکاری - پارسایی.

ورق: برگ- برگه

ورم: آماس- باد.

ورید: سیاهرگ.

ورود: درآمدن- رسیدن.

ورودی: درآیی.

ورودیه: درآیه - پذیرانه.

وزارت: دیوان

وزارتخانه: دیوان سرا.

وزن: سنگینی- گرانسنگی - ارزش.

وزن کردن:کشیدن- سنجیدن- ترازیدن.

وزنه: سنگ- سنگه - سنگ ترازو.

وزین: سنگین- گرانسنگ - ارزشمند - گرانمایه.

وساطت: میانجیگری- پادرمیانی.

وسیله: ابزار- دست آویز- کارمایه..

وسائل نقلیه: ترابرها.

وسط: میان - میانه - میانگاه.

وسع: توانایی - توانگری - فراخی.

وسعت: پهنه- پهنا- فراخی-گستردگی.

وسعت دادن: گستردن - گسترانیدن.

وسواس: دودلی - بدگمانی.

وسواس درنظافت: تن چینَکی.

وسواسی: دودل.

وسوسه: بداندیشی- دیوکامگی.

وصال: پیوند - بهم رسیدن - پیوستن.

وصف: فروزه - ستایش - ارج.

وصف کردن: ستودن- شناساندن.

وصل: پیوند- بهم رسیدن.

وصل کردن: پیوستن - پیونددادن.

وصلت: پیوستگی- خویشاوندی- زناشویی.

وصول: دریافت- بدست آوردن- رسیدن - رسید.

وصله پینه: تیکه دوزی - دوخت و دوز - دستکاری.

وصله ی تن: خویشان - فرزندان.

وصله ی ناجور: ناهمگرا - پیوند ناجور.

وصی: سرپرست - نماینده - جانشی.

وصیّت: سفارش- خواست نامه. اندرز.

وصیّت نامه:سفارش نامه- درگذشتنامه.

وضع: نهادن- گذاردن.

وضع حمل: زایمان - زایش.

وضعیت: چگونگی- چند و چونی- سر و سامان.

وضوح: آشکارشدن- پیدایی - هویدایی.

وطن: میهن- زاد و بوم - زادگاه.

وظیفه: خویشکاری- بایستگی.

وظیفه خوار:روزی خوار - روزینه خوار.

وعد: نوید - مژده.

وعده: نوید، مژده داده

وعده گرفتن: میهمان کردن.

وعده ملاقات: زمان دیدار.

وعظ: پند- اندرز.

وفاء: پیمانداری- مهرورزی.

وفا ء بعهد: درست پیمانی.

وفات: مرگ - درگذشت.

وفات کردن: درگذشتن- مردن- جان سپردن.

وفق: سازگاری- سازواری.

وفور: فراوانی- فزونی- بسیاری.

وقاحت: بی شرمی- گستاخی.

وقار: فرهمندی- گرانسنگی.

وقایع، وقائع: سرگذشتها - رویداد ها - رخداد ها.

وقت: هنگام - گاه، زمان.

وقت و بی وقت: گاه به گاه.

وقف: دهش- وَرَستاد- نهادک.

وقفه: درنگ - ایست.

وقوف:آگاهی- آگاه شدن- پی بردن.

وقوع: پیش آمدن - دست دادن.

وقیح: دریده- بی شرم- پررو- بی آبرو.

وقیحانه: بیشرمانه - با پررویی.

وکالت:نمایندگی- کارگزاری- جانشینی.

وکالت نامه: دادگو نامه- نمایندگی نامه.

وکالت تسخیری: دادگزاری رایگان - دادگزاری گزینشی.

وکیل: نماینده-کارگزار.

ولادت: زاییدن- زایش - زادن.

ولایت: سرپرستی- فرمانروایی.

ولد: فرزند - زاده - پور- بچه.

ولد چموش:مردم آزار- بچه ی سرکش.

ولوله: غوغا - آشوب - جنجال.

ونوس: ناهید.

وهم:ترس- بیم - هراس.

ویزا: (فر) روادید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن

نااستحقاق: ناروا - بیجا.

نااصل: بد بنیاد- فرومایه.

نااهل: بدگهر- بدنهاد - بدسرشت.

ناامن: ناآرام - ترسناک - بیمناک.

ناامنی: آشوبزدگی- آشفتگی.

نابالغ: کم سال- نارس- ناپخته.

نابغه: هوشمند- تیزهوش- باهوش.

نابلد: بیراه - کارندان.

ناتمام: نافرجام- خام- نادرست- نارسا- پایان نیافته.

ناجنس: نایاب- ناجور- بی ادب- ناپسند- وازده.

ناجی: رهایی یابنده - رستگار.

ناحرمتی: بی ادبی.

ناحساب: زورگو - زورسِتان.

ناحساب گفتن: زورگفتن- چرندگفتن.

ناحقّ: بیداد - دروغ - بیهوده - ناروا.

ناحقّ شناس: نمک نشناس- ناسپاس.

ناحیه: کرانه - سوی- بخش.

ناخالص: ناک.

ناخلف: نادرست - ناپاک - بدسگال.

ناخوش احوال: بیمار- ناتندرست.

ناخوش مزاج: ناتندرست.

نادر: کم - کمیاب - نایاب.

نادره کار: شگفتی آفرین.

نادم: پشیمان- شرمسار.

نار: آتش- آذر.

ناراحت: آزرده- اندوهگین- نژند.

ناراحت شدن: دلگیر شدن- اندوهگین شدن.

ناراضی: ناخرسند- ناخشنود.

نارنج: نارنگ.

نارفاقتی: نادوستی- دورنگی.

نازک ادا: نازک رفتار- خوش آوا.

نازک بدن: نازک تن- نازک اندام.

نازک خُلق: نرمخوی- زودرنج.

نازک خیال: نازک اندیش.

نازک طبع زودرنج- نازک پرداز.

نازک عِذار: نرم رخسار.

نازک مزاج: جوشی- زود رنج.

نازک مشام: نازک دماغ.

نازک مشرب: نازپرورده- نازک چر.

نازل: پایین رو- فرود- فرودآمده.

ناز و غمزه: ناز و کرشمه.

ناس: مردم- مردمان.

ناسالم: بیمار- ناسازگار- نابکار.

ناسخ: نیست کننده- نیستگر.

ناشر: چاپ کننده- پخش کننده.

ناشکر: ناسپاس.

ناشی: تازه کار - بی آزموده.

ناشیانه: ندانم کارانه - نا آزموده.

ناصبور: نا شکیبا - ناگزیر.

ناصح: پندگو - پندآموز- اندرزگو.

ناصیه: پیشانی.

ناطق: گویا - سخنور- سخنگوی.

ناظر: کارگزار- نگرنده.

ناظم: یارسالار- آراینده.

نافذ: فرورونده - روان - درگذرنده.

نافی: نیسته - نیستگر.

نافع: سود رسان- سودبخش.

ناقابل: بی ارزش- بی ارج- کم بها.

ناقبول: ناپذیرفته- ناپسند - ناباب.

ناقد: سخن سنج- خرده گیر-کارشناس.

ناقص: نارسا- نیمه کاره- ناآزموده- کم.

ناقص عقل: دیوانه- خل- خشک مغز.

ناقل: بازگو کننده- داستان گو-برگرداننده.

ناقلا: ناغلا - زرنگ - با هوش.

ناقوس: (آر) زنگ کلیسا- درای- مِهزنگ.

نالایق: ناشایند- ناشایست- بی گُربُزه.

نامأنوس: ناآشنا - ناهمدل - بیگانه.

نامبارک: بدشگون- نا فرخنده.

نامتناهی: بی پایان - بیکرانه.

ناموس: (ی) شرم- پاکدامنی.

نامتجانس: ناهمگن.

نامتصوّر: ناپنداشته- پندارناپذیر.

نامتعادل: نابرابر- نا همسنگ.

نامتکلّف: بی پیرایه.

نامتناسب: ناجور.

نامتوازن: ناهماهنگ.

نامتوازی: همرِس.

نامتواضع: خودخواه- اَبَرتن - بادسار.

نامتوقّع: بی امید.

نامتین: سبکسار- نااستوار.

نامثمر: بی بر- بی بار.

نامجرّب: ناآزموده.

نامجموع: پریشان - آشفته.

نا محتاج: بی نیاز.

نامحتشم: ناارجمند - بی ارج.

نامحتمل: ناشدنی.

نامحدود: بی کرانه - نامرز- بی شمار.

نامحرم: بیگانه.

نامحرمی: بیگانگی.

نامحسوس: درنیافتنی- ناسُهیدنی.

نامحصور: بی دیوار- بیکرانه - بی مرز.

نامحفوظ: بی درو دروازه - بی نگهبان.

نامحکم: سست - نااستوان.

نامحل: بی جا.

نامحلول: آب ناشدنی- وانرفتنی.

نامحمود: زشت - ناپسند - ناشگون.

نامخالف: سازگار.

نامختص: همگان.

نامخلوق:  نیافریده - دیرین.

نامدلّل: بی پَروَهان.

نامدوّن: سامان نایافته - درهم وبرهم.

نامذکور: ناگفته.

نامراد: ناکام.

نامرئی: نادیدنی.

نامربوط: بی سروته - چرند و پرند.

نامرتّب: پراکنده - نا به سامان.

نامرحوم: گور به گور- نیامرزیده.

نامرعی: نا پیدا - نادیده - نانمیده.

نامرغوب: وازده- ناپسند- آبدیده.

نامساعد: ناساز- ناسازگار.

نامساوی: نابرابر.

نامستحسن: نازیبا - زشت.

نامستحق: ناسزاوار.

نامستعد: ناشایسته- ناآماده.

 نامستقیم: نابه سامان - ناراست.

نامستور: ناپوشیده- برهنه - آشکار.

نامسجّل: ناایستا- ایستا نگشته.

نامسرور: ناشاد- اندوهگین.

نامسری: بی واگیر.

نامسطح: ناهموار.

نامسعود: تیره بخت - بدشگون.

نامسکوت: ناخاموش- درکار.

نامسکوک: نازده.

نامسکون: ناآباد - ویران - لوت.

نامسلّح: بی زینه- بی افزار- نابسیجیده.

نامسموع: ناشنودنی.

نامسمّی:  نابجا- نامِ بی جا -

نامشخّص: ناپایدار- بی چهره.

نامشروح: کوتاه - ناشکافته.

نامشروط: بی سامه.

نامشروع: ناروا- گناه آلوده.

 نامصادق: نایکرنگ- ناراست- نادرست.

نامصوّر: ناانگاشته- پیکرناپذیرفته.

نامطبوع: ناپسند- چِرکین- بی ارج.

نامطعون: سرزنش نشده.

نام طلب: نامجوی- نام خواه.

نامطلوب: ناخواسته- ناپسند.

نامطمئن: نااستوان.

نامعتبر: بی ارزش - بی پایه.

نامعتدل: ناجور- ناگوار.

نامعدود: ناشمرده- بی شمار.

نامعذور: پوزش ناپذیر.

نامعصوم: بی آزرم- گناهکار- ناپاک.

نامعقول: بی خرد- دورازخرد.

نامعلول: بی انگیزه.

نامعلوم: ناشناخته- ناآشنا- نادانسته.

نامعمور: نا آبادان.

نامعهود: بی پیشینه - ناآشنا.

نامعیّن: بی نشان- ناشناخته.

نامعیوب: بی آک - سره..

نامغرور: فروتن - نافتوده.

نامغشوش: سره.

نامفهوم: بی چم- گنگ.

نامفید: ناسودمند- بیکاره.

نامقبول: ناپذیرفته.

نامقدّر: ننهاده.

نامقدور: ناتوانسته- ناشدنی.

نامقطوع: نابریده- بی نرخ.

نامقیّد: آزاد - یله - بی بندوبار.

نامکتسب: به دست نیامده.

نامکرر: ناگفته - ناپوییده.

ناملایم: درشت- خشن- زبر - ناهموار.

ناممدوح: ناستوده.

ناممکن: ناشدنی.

نامناسب: نا بجا - ناشایست.

نامنافق: یکدله.

نامنظور: ناسپاس- نا نمیده.

نامنقول: پایدار- ناترابر.

نامنقّسم: بخش نا شو.

ناموازی: در برابر هم.

ناموافق: ناسازوار- کیاگن.

نامؤثر: بی هنایش.

ناموثّق: نااستوان.

ناموجود: نباشنده.

ناموجّه: نپذیرفتنی- نا بجا.

ناموزون: ناسنجیده- ناهنجار- زمخت.

ناموضع: نا به جا.

نامیمون: نافرخنده.

ناواجب: نابایست- ناروا.

ناوارد:کارندان- ناآگاه.

ناواقف: ناآگاه - ناآزموده.

ناوجوب: ناسزاواز.

ناوجوه: ناشایست - ناروا - نادرست.

ناوفادار: ناپایدار- پیمان شکن.

ناوقت: نابهنگام - بی هنگام.

نای: نی، ابزارخنیا.

نایب: جانشین- پیشکار.

نایب السلطنه: جانشین شاه- شاهیار.

نایل شدن: بهره مند شدن.

نبات: رستنی.

نبش قبر: گورشکافی- گورگشایی.

نبض: تپش رگ - زدن رگ.

نبوغ: هوشمندی - فرهوشی.

نتیجه: برآیند.

نتیجتاً: سرانجام.

نثر: سخن ناسروده- نوشتار ناسروده.

نثار: افشاندن- پاشیدن- پیشکش- ارمغان - شاباش.

نثارکردن: افشاندن- پاشیدن- پیشکش کردن- شاباش کردن.

نجابت: والاگوهری- وارستگی- آزادگی- آزادمنشی- آزادمردی.

نجات: رستگاری - رهایی - آزادی.

نجات بخشیدن: رستن- رهیدن- آزادشدن- رهاندن.

نجات بخش: رهاننده.

نجات یافته: رها شده- آزاد شده.

نجار: درود گر.

نجاسّت: پلیدی - ناپاکی - آلودگی. نجوا: راز و نیاز- پچ پچ - درگوشی.

نجوم: ستاره شناسی- اختر شناسی.

نجیب: نیک گوهر- نیک نژاد- والاگوهر.

نجیب زاده: والاتبار- پاک سرشت.

نحس: بدشگون- بداختر- بدفرجام- گجسته.

نحو: روال - شیوه - روش - گونه.

نحیف: ناتوان- لاغر- نزار- رنجور.

نخاع: مغز تیره- مغز تیره پشت.

نخبه: برگزیده- سرآمد - برتر.

نخل: درخت خرما- کویَک- مُوگ

نخوت: خودستایی- خودخواهی- خودپسندی.

ندا: بانگ - آواز - آوا - سدا - فریاد.

ندای وجدان: آوای سرشت.

ندامت: پشیمانی- شرمساری- افسوس.

ندبه: گریه- مویه- ناله- زاری- شیون.

ندرت: کمی- کمیابی - نایاب.

ندرتاً: بسیارکم - گاهگاهی.

ندیمه: همدم - همنشین - همراز.

نذر: برآورد نیاز- پیمان بندی.

نرمال: (فر) هنجار.

نزاع: کشمکش- ستیزه- زدوخورد.

نزاکت: ادب مندی- نازکی ونرمی.

نزع: جان کندن - مردن - دم واپسین.

نزول: فرود- پایین آمدن- بهره-سودپول.

نزهت: پاکی- شادابی- پاکیزگی- دلگشایی - پاکدامنی - نیکویی.

نسّاج: بافنده- بافکار- بافنده ی جامه.

نسّاجی: بافندگی- جولایی- ریسندگی و بافندگی.

نسَب: نژاد- تبار- دودمان.

نسبت: خویشی- خویشاوندی.

نسبت دادن: پیونددادن- وابسته کردن.

نَسَبی: تباری- پَروَزی.

نِسبی: همگرایی- فراخور- هم اندازه.

نسج: بافت.

نسخ: زدایش- سِتردن- برانداختن.

نُسَخ: نسک- نَسک.

نسل: دودمان- نژاد- تبار- تخمه .

نسل اندر نسل، نسلاً بعد نسل: پشت درپشت.

نسناس: دیو مردم - میمون آدم نما - بد زاد - دیوخوی.

نسوان: زنان- بانوان.

نسیان: فراموشی- ازیادبری- پرویش.

نسیم: باد خنک و آرام- نرم باد.

نسیه: پسادست.

نشأت: نوپیدایی- زندگی- پرورش.

نشاط: شادی- شادمانی - رامش.

نشر: پخش- پراکنده کردن- گستردن.

نشو ونما: رویش و بالش- بالیدن- پرورش.

نصب: گماشتن- افراشته.

نصّ: سخن آشکار- سخن روشن - سخن بی پرده.

نصیب: بهر- سود - درآمد - بخت.

نصاب: آغاز هر چیزی- نژاد و گوهر هر چیزی- اندازه ای از چیزی- دسته کارد.

نصایح: پندها - اندرزها.

نصر: یاریگر- یاری دادن- بخشیدن.

نصف: نیم- نیمه- یک دوم.

نطفه: تَنده- تخم - تخمه - تخمک.

نطق: سخنرانی- سخنگویی - گفتار.

نظارت: سرپرستی- پاییدن- دیدوری.

نظاره کردن: نگاه کردن- نگریستن.

نظافت: رفت و روب- روفتن- پاکیزه کردن.

نظام: آراستن- سامان- ارتش.

نظامی: ارتشی- سپاهی.

نظام وظیفه:دوره ی زیرپرچم- سربازی.

نظر: نگر- نگاه- نگریستن- دی.

نظم: آراستن - سامان - آرایش.

نظیر: مانند- همسان- همتا.

نظیف: پاک- پاکیزه - شسته.

نعره: فریاد- غریو- ویله.

نعش: لاشه- مردار- مرده- کالبد.

نعل: پای افزار- آهن سُم.

نعلین: دمپایی.

نعناع: نانوک- گیاه خوشبو- پَذُور.

نغمه: آهنگ - ترانه - سرود - نوا.

نفاق: ناسازگاری- ناآشتی- دورویی- دودستگی - جدایی.

نفتالین: (فر) بید کُش.

نفخ: آماس- بادکردن- ورم کردن.

نفر: تن- کس- سر.

نفرت: بیزاری- دلزدگی- رویگردانی.

نفرت انگیز: ناخوشایند.

نفَس: دم- دمش- دما.

نَفس: جان- گوهر- سرشت- روان.

نَفَس آخر: واپسین دم.

نَفَس تنگی: دَم تنگی - دم گرفتگی

نَفَس بریدگی: دمبُر- دَمیش.

نفس عمیق: ژرف دم.

نَفس عاقل: روان خردی.

نفسانی: روانی.

نفع: سود - بهره- بازدهی.

نفع پرست: سودجوی- بهره جوی.

نفقه: توشه- هزینه زندگی- گذرانه.

نفوذ: رخنه- راه یابی- فرو روی.

نفوذ کلام: گیرایی سخن- هنایش سخن.

نفی: راندن- دورکردن- بیرون کردن.

نفیس: گرانبها- گرانمایه- ارزنده.

نقاب: پیچه- روبنده- رخ پوشه.

نقّاد: خرده گیر- به گزین- سخن سنج- سنجش گر.

نقاره: کوس- دهل- تبیره.

نقّاش: نخشگر- نگارگر- چهره نگار- چهره پرداز.

نقّال: افسانه گو- داستان گو- گوسان.

نقاهت: بهبودی- دوره ی پس ازبیماری.

نقد: بهین گزینی- سَره گزینی- بهای کالا که یکجا پرداخت شود.

نقداً: پیشکی- پیشادست- هم اکنون - همین دم.

نُقره: سیم.

نقش: نخش- نگار- چهره.

نقشه: ره نامه.

نقص: کمبود-کاهش- کاستی- کمی.

نقص عهد: پیمان شکنی.

نقصان: زیان- کم شدن- کاسته شدن.

نقض: شکستن.

نقطه: خَجَک- تیل- میانه.

نقطه نظر: دیدگاه- نگرگاه.

نَقل: جابجاکردن- ترابری.

نُقل: می مزه - گَزَک - مزه ی باده.

نقل قول: بازگفت- بازگویی.

نقلیه: بارکشی.

نقلیه سریع السیر: بارکشی تند.

نفلیه بطی السیر: بارکشی کند.

نقیض: وارونه- نا همسان- نا سازگار.

نکاح: زناشویی.

نکبت: خواری- بدبختی- رنج.

نکبت بار: رنج آور- خواری بار.

نکره: زشت - بدریخت- الدنگ.

نمّام: سخن چین- دوبه هم زن.

نمره: شماره.

نمط: نمد.

نموّ: رویش- افزایش.

نموّکردن: رُستن، روییدن.

نوبت: گاه- هنگام- پاس.

نوحه: مویه - شیون- گریه و زاری.

 نور: فروغ - روشنایی- درخشش.

نوسان: جنبیدن- جنبانکی.

نوظهور: نوپیدا - نورسیده.

نوع: گون- گونه - جور.

نهار: روز.

نهانی: پایانی- فرجامی.

نهایت: فرجام - پایان - سرانجام.

نهر: رود- تَجَن- جوی.

نهضت: خیزش - جنبش.

نهی: بازداری- پیشگیری- ناروادانستن.

نیابت: جانشینی- جانشین شدن.

نیّت: آهنگ- آرمان- آرزو- خواست.

نیک سیرت: نیک نهاد- نیک سرشت.

نیک محضر: خوش برخورد - خوشروی.

نیک نفس: نیکروان- پاکدل.

نیل: رسیدن- دست یافتن.