گ


گاراژ: (فر)خودروگاه.

گارانتی:(فر) پایند.

گارد: (فر) پاس- پاسبان - نگهبان.

گاردن: (ا) باغ.

گاردن پارتی:(ا) باغ سور.

گارسون: (فر) شاگرد- پیشخدمت.

گاری: (ه) چهارچرخه- گردونه.

گاز: (فر)گارس- تورک.

گازوئیل: سُوج (ب).

گزک: (ت) - کارد کوچک.

گزمه: (ت) - شبگرد.

گال: (فر)گری.

گالری:(فر) تالار - نمایشگاه - سرسرا.

گدا صفت: گدا منش - گدا خوی - گدا سرشت.

گدا طبع: چشم و دل گرسنه.

گران خاطر: آزرده - دلگیر - دلتنگ

گرانقدر: گرانمایه - گران پایه - والا.

گران قیمت: پُر بها - پر ارزش - گرانبها.

گربه رقصانی: امروز و فردا کردن-سر دوانی - بهانه جویی.

گریس: (فر) روغن - پیه - چربی

گریم: (فر)بزک کردن

گروه اکتشافی: گروه یابش- یابندگان - گروه پی بری - جستجوگران.

گل(فوتبال): دروازه

گلعذار: گلرخ - گلچهره - گلرو.

گلادیاتور: (فر) شمشیرباز - جنگجو.

گلایول: سنجار.

گلبول: (فر) گویچه.

گمرک: باژ- کوستاک.

گواتر: جَخش- بادغاره

گونیا: (ی) کنج- کنجا.

گیتار: (فر) شش تار.

گیلاس: (ا ) جام- لیوان- آبخوری.

گیوتین: (فر) گردن زن.

گیومه: (فر) روزنه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ک

 
کائنات: سپهر- جهان هستی- چرخ گردون - زمین و زمان.

کاباره: (فر) - میکده - باده گاه.

کابوس: خواب ترسناک - بختک - خفتک.

کاپیتن: (فر) سروان- فرمانده.

کاتب:  نویسنده - دبیر - نگارنده.

کاتولیک: (فر) پاپ گرا.

کادو: (فر) ارمغان- پیشکش.

کاذب: دروغگو- دروغپرداز.

 کار و کاسبی: کارو پیشه- پیشه وری.

کاربوراتور: (فر) سوخت آما.

کارت: (فر) برگه - برگی.

کارت پستال: پیک برگ.

کارت تبریک:   شادباش برگ.

کارچاق کن: کار راه انداز- میانجی.

کارت دعوت: برگه فراخوانی.

کارت عروسی: جشن برگ.

کارد جراحی: نیشتر- نِشتر.

کارد قصابی: کارد گوشت بری

کارناوال: (فر) کاروان شادی.

کاریکاتور: (فر) خندک.

کاسب: سوداگر- پیشه ور- فروشنده.

کاشف: یابنده - پی برنده - آشکارگر.

کافر: بی دین.

کافه: (فر) چایخانه.

کافی: بسنده- بایسته - بس.

کافی و وافی: بایسته و شایسته.

کاکائو: (اس) هنده بادام- خُرمک.

کالج: (فر) آموزشگاه.

کامپیوتر: رایانه.

کام طلب: کامجو.

کامل: درست- رسا- آرسته- همه گیر.

کاملاً: به درستی- بی گفتگو-بی چون و چرا.

کامیون: (فر) باری.

کاناپه: (فر) نیمکت- نیم تخت- دیوان.

کانال: (فر)آبراهه - آبراه.

 کاندیدا: (فر) نامزد.

کانون: باشگاه- آتشدان.

کانون خانواده: آتش خانواده.

کاهل: تنبل- تن پرور- سست.

کبد: جگر.

کبر: بزرگ- خود بزرگ بینی- خودنمایی - خودخواهی.

کِبَر سن:  سالخوردگی- پیری.

کبریا:   بزرگی- شکوه - فر- والایی.

کبریت: گیرانه - گوگرد.

کبکَبه و دبدبه: بانگ و شکوه- دم و دستگاه.

کبیر:   بزرگ- بلند پایه- مهان -گرامی.

کبیسه: بهیزک.

کپی: (فر) رونوشت- رونگاشت- نگاره.

کپسول: (فر) پوشینه.

کُت: (فر) نیم پوش-کُرته.

کتاب: نسک- نوشته- نامک.

کتابخانه: نسک خانه - دبیره خانه.

کتابچه: دفترچه.

کتاب اندرز: پندنامک.

کتاب خطی: نسک دستنویس-نوشته دستنویس.

کتاب مقدس: نامه اشویک- مانسر.

کتابت: نوشتن- نویسندگی- دبیری.

کتاب جنگ: کارنامک- جنگ نامه..

کتاب حقوق: داتستان نامک.

کتف: شانه- استخوان شانه - کَت.

کتک: (ت) چوبدستی- کوبه.

کتک زدن: با چوب زدن- کوب زدن- مشت و لگد زدن.

کتمان: پنهان کردن- نهان کاری- رازپوشی.

کثافت: ناپاکی- آلودگی - پلیدی.

 کثرت: فراوانی- بسیاری- انبوهی - سرشاری- فزونی.

کثیر: انبوه- فراوان - بسیار- گزاف.

کثیرالزاویه: چند گوشه.

کثیرالاضلاع: بسیار بر- چند بر- چندین پهلو.

کثیرالوقوع: پررویداد- پرپیشامد.

کثیف: چگال-چرک آلود - ناپاک.

کج خلق: بد خوی- کژخوی.

کج طبع: کژسرشت- کژ نهاد-کژخوی.

 کدر: تیره- تار- گرفته- لرد - اندوه.

کدورت: تیره شدن- تیرگی- دلتنگی- رنجوری - رنجیدگی.

کذّاب: دروغگو- دروغپرداز.

کذب: دروغ.

کرامت: دهش- بخشندگی- جوانمردی.

کراهت: ناپسندی- زشتی - بیزاری.

کُرست: (فر) سینه بند- کمر بند- شکم بند.

کرسی: چارپایه- تخت- اورنگ.

کَرَم: بخشش- دهش- جوانمردی.

کریم: بخشنده - دهشگر - دلجو - مهربان - دست و دل باز.

کِرِم: (فر) خامه- سرشیر- نرماک.

کرنش: (ت) فروتنی- سرفرودآوردن.

کروی: گرد-گوییک.

کُره: گوی- گرد.

کریدور: (فر) دالان- سرسرا.

کریه: زشت- بدریخت.

 کریه المنظر: زشت روی - بد ریخت.

کُزاز: پی فشردگی - سوزین.

کساد: بی خریدار-  بی دادو ستد.

کسالت: رنجوری- ناخوشی - بیماری.

کسب: پیشه وری- سوداگری -پیله وری.

کسبه: پیشه وران- سوداگران- پیله وران.

کسب و حرفه: کار و پیشه.

کسر: برخه- کاهش- کم.

کسره: زیرنشان- زیرواگ.

کسر کردن: کاهیدن- کم کردن.

کسل: رنجور- ناتوان- دلتنگ.

کسوف:خورشید گرفتگی.

کِسوت: جامه- پوشش- رخت- پوشاک.

کشّاف: پرده گشاینده - آشکارکننده.

کشف: پیداکردن- پی بردن- آشکارساختن- هویدا کردن.

کِش و قوس: پیچ و تاب - تب و تاب.

کشیک: (ت) نگهبانی.

کشیک دادن:نگهبانی دادن- پاسداری.

کعب: ریشه سوم.

کعب الاخبار: آگاه از همه- همه دان.

کفاره: تاوان- پرداخت - بازدهی- کیفر- پادافره.

کفاش: کفشگر- کفشدوز.

کفاف: بسنده - بس- بسندگی.

کفالت: سرپرستی- نمایندگی- جانشینی.

کفالت نامه: پایند نامه.

کفایت: شایستگی- برازندگی- کاردانی.

کفایت داشتن: شایستگی داشتن - کارآمد بودن.

کفایت کردن: برآمدن- کارساختن.

کفر: بی دینی- ناباوری.

کفرنعمت: نمک نشناسی- ناسپاسی.

کفل: ران- سرینَک.

کفن: جامه ی مرده - مرده پوش - مرگ جامه .

کفّه: پِله ترازو- گرد- گرده- چاهک.

کفیل: پایندان- سرپرست- جانشین.

کلّ: همه- همگی- سراسر.

کلاً: رویهمرفته- رویهم - یکجا.

کلاس:(فر) آموزگاه- پایه- رسته- رده.

کلاسیک: دیرینه - پیش گامه.

کلاچ: (ا) چنک.

کلام: سخن- گفتار- گفت- گویش.

کلام بلیغ: سخن رسا - گفتار شیوا.

 کلام صریح: گفتار بی پرده-سخن روشن.

کلام مرموز: سخن پوشیده- سخن رازمندانه - گفتار در پرده.

کلام موزون: سروده- سخن خوش آوا.

کلام خدایی: سخن خدایی.

کلمه: واژه.

کلمات قصار: سخنان رسا و شیوا - سخنان کوتاه و روان.

کلوب: باشگاه.

کلیّات: دیوان.

کلیّت: فراگیری- بنیادوری- بنیادین.

کلیسا: پرستشگاه ترسایان.

کلیچه: گردماه- نان گرده.

کلیمی: یهودی.

کلّیه: همه- همگی.

کُلیه: (فر) گردن بند- گردن آویز-سینه ریز.

کماکان: چنانکه بود- چنان که هست.

کمافی السابق: مانند گذشته.

کمک: (ت) یاری- یاوری- پشتیبانی.

 کمال: فرهیختگی- والایی- فرازمندی.

کمپوت: (فر) خوشاب.

کم جمعیّت: کم بوم.

کم جرأت: بزدل- ترسو.

کم حوصله: نا شکیب.

کم جواب: کم پاسخ.

کم حرص: کم آز.

کم خرج: کم هزینه.

کم سئوال: کم پرس- کم زبان.

کم شرّ: کم آزار.

کم طاقت: کم تاب.

کم ظرفیت:کم گنجایش- خود گم کرده- کم شکیب.

کم عقل: کم خِرد - کوته بین.

کم عمر: کم سال.

کم عمق: کم ژرفا.

کم فرصت:کم زمان - کم بهر.

کم فضا: کم جا.

کم فهم: کم هوش.

کم قدر: کم ارج.

کم قدم: کم گام - آهسته رو.

کمک به یکدیگر: همیاری.

کمک طلبیدن: یاری خواستن.

کمک کار: یارکار- اَییار.

کمک کردن: یاری کردن.

کم لطف: کم مهر- بی مهر.

کم محلی: کم مهری- کم ارجی.

کم و کیف: چند و چون- چگونگی.

کمُد: (فر) گنجه - اِشکاف.

کُمدی: (فر) نمایش خنده دار- شوخواره.

کمک دهنده: دستیار- همیار.

کمین: بزنگاه- بزنگه- پنهان شدن.

کمین کردن: پنهان کردن-گوش به زنگ- خود نهانیدن.

کمیّت: چندی- اندازه.

کنایه: گوشه زدن- سخن پهلودار.

کُن فَیَکون: زیر و رو- درهم ریخته.

کنترات: (فر) پیمان.

کنتور: (فر) دستگاه شمارش-شمارنده.

کنترل: (فر) وارسی - بازرسی.

کِنِس: نخور- پول دوست- چشم تنگ.

کنسرت: (فر) همنوازی.

کنسرو: (فر) خوراک سربسته - بایتار.

کنسول: (فر) رایزن.

کنفرانس: (فر)گردهمایی - سخنرانی.

کُنکور: (فر) آزمون.

کنگره: (فر) گرد همآیی- انجمن.

کنیه: نام خانوادگی- پیش نام.

کوارتز: (فر) دُرکوهی- سنگ شیشه.

کوپُن: (فر) بُرش- برگ بها دار.

کوچ: (ت) جا به جا شدن- بوم رهایی.

کوچ نشین: خوش نشین.

کودتا: (فر) براندازی- واژگونی.

کوکب: ستاره- اختر.

کوکبه: شکوه.

کولاک: (ت) کوهه-کوهاک-گرد باد - توفان.

کولر: (فر) خنک کننده.

کهولت: پیری- سالخوردگی- فرتوتی- فرسودگی.

کیاست: زیرکی- هوشیاری- خردمندی.

کید: فریب - نیرنگ - ترفند - دورویی.

کیسه صفرا: زهر

کیفیّت: چونی- چگونگی.

کیک،کاک: شیرینی

کمّ و کیف: چونی و چندی.

کِیف: خوشی- سرمستی.

کِیل: پیمانه- پیمایش.

کیلو: (فر) هزار.

کیمیا: کاف- ماتورزی.

کیمیاگر: کافگر- ماتورز.