غ


غائب، غایب: ناپیدا- نادیده- نهان.

غائله، غایله: غوغا - شورش - آشوب.

غایی: پایان- فرجام - سر انجام.

غار: کنام- شکاف درکوه.

غارت: تاراج- چپاول.

غارت کردن: تاراج، چپاول کردن.

غارت زده: تاراجیده.

غارتگر: تاراجگر- راهزن- چپاولگر.

غاصب: ربایشگر- ستمگر- دست یازنده.

غافل: بی خیال- فراموشکار- ناآگاه.

غافلانه: ناآگاهانه- فراموشکارانه.

غافلگیر: ناگه گیر- مچ گیر.

غالب: چیره شونده - برتر- توانا.

غالبا: چه بسا- بسیار- بسی- بیشتر.

غامض: پیچیده - سخت - دشوار.

غایت: پایان- فرجام - سرانجام - اوج.

غبار: گرد-گرد و خاک-گرت.

غبارآلود: گرد آلود- گَرتی.

غبطه: آرزومند- دریغ- افسوس.

غبغب: زیر زنخ - زنخک.

غبن: فریب- زیان- گزند - گول.

غّدار: بدکار- نا بکار- بد سرشت - بد نهاد - ستمکار.

غدر: فریب- نابکاری- پیمان شکنی- دورویی.

غده: دژپیه

غذاء: خوراک- خورش- خوردنی.

غذای صبح: ناشتایی- چاشت.

غذای روزانه: روزی.

غذای شب: شام.

غروب: شامگاه

غربزدگی: فرنگی بازی- فرنگ زدگی.

غربال: گربال- الک- نرم بیز.

غربال کردن: الک کردن- بیختن.

غربت: دورشدن- کاشانه دوری.

غرس: کاشتن- نهال کاری- درخت نشاندن.

غرَض: کینه - دشمنی - بد اندیشی.

غرض آلود:
بد خواهانه - کینه توزانه.

غرض ورز: کینه ورز.

غرغره: خرخره- آب درگلوگردانیدن.

غرفه: بالا خانه - کلبه - تیمچه.

غرق: مردن درآب- ازدست رفتن.

غرقاب: آب ژرف- گرداب.

غرور: خودخواهی- خود پسندی.

غرور انگیز: شورانگیز - فرتاب.

غرور جوانی: خود پسندی جوانی-جوش جوانی- شورجوانی.

غرّه: خودخواه - خود پسند.

غریب: دورافتاده - بی کس- دور از کاشانه - دور از زادگاه.

غریب پرست: بیگانه پرست

غریبه: بیگانه- ناآشنا - ناشناس.

غریدن: خروشیدن- فریاد زدن.

غریزه: سرشت - نهاد - خوی.

غریزه طبیعی: زاد سرشتی- خواسته نهادی.

غریق:  فروشده در آب - فرورفته.

غزال: آهو- آهوبره.

غزل: چامه- چکامه - سروده - ترانه.

غش: کینه - سیاه دلی - شیله پیله - بیهوشی - مدهوشی.

غشاء:   پرده - پوشش - روکش.

غصب: دستیابی- دست اندازی-زور ستانی.

غضب: اندوه - تند خویی- خشم.

غضبناک: خشمناک- خشمگین.

غضب آلود: برآشفته- خشم آلود.

غفلت: فراموشکاری- از یاد بردن- فروگذاری.

غفلتاً: ناگهان- ناگاه - سرزده.

غلّات: دانه های خوراکی-گندم - جو - برنج - ارزن- ذرت.

غُلّ: زنجیر- پای بند - بند.

غلاف: نیام.

غلام: برده - سرسپرده.

غلَبه: چیرگی- چیره شدن- پیروزمند.

غلط: نادرست- نا راست.

غلط انداز: گول زن.

غلط غلوت: سراسر نادرست.

غلطی: نابجا - نادرست.

غلظت: درشتی- سفتی- پرمایه.

 غلّو: گزافه گویی- لاف زنی.

غلیان: جوش

 غم: اندوه - اندوهگین - زاری.

غمزه: کرشمه - ناز.

غنی: توانگر، بی نیاز- سرمایه دار.

غنیمت: پروه- چاپیده- دست برد.

غوّاص: شناگر- آب باز.

غور: درنگ- بررسی- پژوهش.

غورباقه: وزغ - غوک.

غول: دیو.

غوط: پاغوش.

غوطه ور: پاغوشیده.

غیاب: پشت سر- نهان - پنهان.

غیاباً: درپشت سر- درپنهان - درنبود.

غیب: نهان - پنهان - ناپدید - ناپیدا.

غیبگویی:
پیشگویی- سرنوشت گویی.

غیبت: بدگویی - زشت یادی- پنهان- ناپدید - ناپیدا.

غیر: جز- جدا    از- مگر- دیگر- دیگری.

غیراز: به جز- جزاین.

غیر ارادی: ناخواسته.

غیر ایرانی: انیرانی- بیگانه.

غیرخالص: ناویزه - ناسره- آمیخته.

غیردائم: ناپایا- گذرا- زودگذر- ناپایدار.

غیررسمی:دوستانه.

غیرشهری:روستایی.

غیرصمیمی: دورویی- دورنگی.

غیرضروری: نابایست.

غیرطبیعی: ناسرشتی.

غیرعادلانه: بی داد

غیرقابل اجتناب: ناگزیر.

غیرقابل اجرا: انجام ناپذیر- پیش نرفتنی- ناپذیرفتنی.

غیرقابل اعتماد: نا اُستوان.

غیرقابل انکار: رد نکردنی.

غیرقابل تحمل: توانفرسا- جانکاه.

غیرقابل تصوّر: ناپنداشته.

غیرقابل حصول: دست نیافتنی- دور از دسترس.

غیر قابل رویت: نادیدنی.

غیرقابل علاج: بی درمان-درمان ناپذیر.

غیرقابل فسخ: بی برگشت.

غیرقابل قبول: ناپذیرفتنی- باورنکردنی- نشدنی.

غیرقابل قسمت: بخش ناپذیر.

غیرقابل نفوذ: نَشت ناپذیر.

غیرقابل وصف: ناگفتنی.

غیرقابل وصول: ناگرفتنی.

غیر قانونی: بی دادی- ناروا.

غیر کافی: نابسنده.

غیرکامل: نارسا.

غیرلازم: نابایسته- ناشاید.

غیرمادی: مینوی.

 غیرمتجانس: ناهمگون.

غیرمتحرک: بی جنبش- اَجنبان.

غیرمترصد: ناگهانی- پیش بینی نشده.

غیرمترقبه: ناگهان- ناآگاهانه.

غیر متناهی: بی پایان.

غیرمتصل: نا پیوسته- سوا- جدا ازهم.  

غیرمجاز: بی پروانه.

 غیرمستقیم: ناراسته.

غیرمحسوس: ناسُهیدَنی.

غیرمحلول: وانرفتنی.

غیرمرعی:  نادیدنی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع
 

عائله، عایله: خانواده.

عائله مند: پرفرزند- خانوارمند.

عابر: رهگذر- گذرکننده - رونده.

عابد: خداپرست- پرستنده.

عاج: دندان پیل- استخوان پیل.

عاجز: زبون- ناتوان- بیچاره - درمانده.

عاجزانه: با بیچارگی- زبونانه.

عاجزشدن: به ستوه آمدن-درمانده شدن- بیچاره شدن.

عاجل: شتابنده- پیشی جوی.

عادت: خوی- سرشت- شیوه- روش.

عادت کردن: خوی گرفتن- خو کردن.

عادت کننده: خوی پذیر.

عادت ماهانه زنان: دوره زنانگی-دَشتان.

عادل: دادگر - دادگستر- دادور.

 عادلانه: دادگرانه - داد منشانه.

عادی: ساده - پیش پاافتاده - خوگرفته.

به روال عادی: به روال همیشگی.

عار: ننگ - شرم - آزرم.

عارض: چهره - رخ - رخسار- رو.

عارضه: بیماری- ناخوشی- رنجوری.

عارف: بینشمند- دانا- ژرف بین.

عاریت: وامی- پس دادنی.

عاریت دادن: به وام دادن.

عاریت خواستن: به وام خواستن.

عازم: رهسپار.

عاشق: دلباخته- شیفته- واله- شیدا.

عاشقانه: شیفتگانه- شوریده وار- شیداوار- دلدارانه.

عاشق پیشه: شیدا پیشه.

عاشق شدن: دل باختن- دل سپردن.

عاصی: نافرمان- سرکش- شورشگر- بستوه آمده.

عاطفه: مهر- مهربانی- مهرورزی.

عاطل: بیکار- بیهوده- پوچ- افکار.

عافیت: تندرستی- بهروزی- رستگاری.

عاقبت: فرجام- سرانجام.

عاقبت الامر: سر انجام- پایان کار.

عاقبت اندیش: دوراندیش- ژرف نگر.

عاقبت به خیر: نیک فرجام.

عاقد: پیوندگر- گره زن - پیمانگذار.

عاقل: هوشمند- اندیشمند- دانا- پخته.

عاقلانه: هوشمندوار- اندیشمند وار.

عالَم: گیتی- کیهان- سپهر گردون.

عالَم افروز: گیتی افروز- جهان افروز.

عالم بشریّت: جهان هستی-جهان مردمی.

عالم ملکوت:سپهرگردون- جهان دیگر.

عالم غیب: جهان نادیده.

عالی: برتر- والا- ارجمند.

عالی تبار: والا تبار- والا نژاد.

عالی ترین: بهترین- برترین- والا ترین.

عالی رتبه: بلند پایه-گرانمایه.

عالی قدر: پر ارزش- پر بها- والاجاه.

عالی مقام: بلند پایه- ارجمند.

عالی نژاد: والا نژاد - والاگهر.

عالی نسب: والاتبار- والانژاد.

عالی همّت: بزرگوار- والامنش.

عالیجناب: بزرگوار-گرانمایه- ارجمند.

عام، عامه: توده- مردم- همه- همگان

عامداً: آگاهانه - دانسته - به دلخواه.

عامل: کارگذار-کاردار- پیشکار.

عاید: درآمد- سود- بازدهی- باز گشته.

عایدی: درآمد- سود- بهره.

عایق: بازدار- بازدارنده- پیشگیر-نارسانا.

عبادت: پرستش- نیایش.

عبادت کردن: نیایش کردن- ستودن- ستایش کردن.

عبادتگاه: نیایشگاه - پرستشگاه - مَزکَت.

عبارت: گزاره فراز- سخن.

عبارت پردازی: سخن پردازی- سخن بیمایه گویی.

عبث: بیهوده- پوچ - بی ارزش- بیمایه.

عبد: بنده- برده- زر خرید.

عبرت: پند- آموزش- اندرز- آموزه.

عبور، عبور کردن: گذر- گذشتن- گذر کردن- ردشدن.

عبور و مرور: رفت و آمد - آمد و شد.

عبورگاه: گذرگاه.

عبوس: اخمو- ترشرو.

عِتاب: خشم - سخن تند - سرزنش - پرخاش - تشر.

عتیق: کهنه - دیرینه - باستانی.

عتیقه: کهن- باستانی- پارینه- باارزش.

عَجب: شگفتی- شگفت آور- شِگرف - شگفت انگیز.

عُجب: منی- خودستایی- خودبینی.

عَجبا: شگفتا.

عجز: ناتوانی- درماندگی- بیچارگی.

عجله: شتاب- چابکی- تندی- تیزی.

عجله کننده: شتابگر

عجله کردن: شتافتن - شتاب کردن.

عجم: گُنگ- کر ولال- ایرانی.

عجوزه: پیر- درهم شکسته - فرتوت.

عجول: شتابگر- شتابزده- ناشکیبا.

عجولانه: شتابان- سراسیمه.

عجیب: شگفت انگیز- شگرف.

عجیب الخلقه: شگفت آفریده.

عجین: آمیخته- درهم شده.

عِداد: شمار.

عدالت: دادگری- دادگستری- دادوری.

عدالت اجتماعی: یکسانگری- برابری - همسانی.

عدالت پیشه: دادمند - دادپیشه.

عدالتخانه: دادگستری.

عداوت: دشمنی- کینه توزی - کین - ستیزه جویی.

عدد: شمار شماره.

عددنویسی: شماره نویسی.

عدس: دانجه - دانژه - وِنوک- وینوک.

عدسی: مِژوک.

عدسی دوربین: بُلُسیک.

عدل: نیم خروار - لنگه بار.

عدل بندی: بسته بندی - بار بندی - لنگه بندی.

عدل: داد - داوری - دادمندی.

عدلیه: دادگستری.

عدم: نابودی- نبود - نِیستی.

عدم آسایش: نیاسودگی.

عدم احترام: بی ارجی.

عدم استعداد: بیکارگی. 

عدم اعتماد: بد گمانی - نا باوری.

عدم امکان: نا شدنی- ناتوانی.

عدم پیشرفت: شکست - ناکامی.

عدم موّفقیّت: ناکامی - ناکامیابی.

عدم واقعیّت: ناراستی- نادرستی.

عدم وجود: نابودی- نیستی.

عَدن: بهشت.

عدو: دشمن- بدخواه - کینه ور.

عِدّه: گروه - دسته- جرگه.

عدّه ای:گروهی- دسته ای- تنی چند.

عذاب: آزار- رنج - شکنجه.

عذاب الیم: رنج جانگاه- آزار دردناک - شکنجه ی سخت.

عذاب روح: آزار روان - شکنجه روان.

عذر: پوزش - بهانه.

عرابه: ارابه- گردونه.

 عرب: تازی- تازیک.

عربده: فریاد- داد - جیغ - فغان.

عربده جو: ستیزه جو- آشوبگر.

عرش: اورنگ- اریکه- تخت.

عرشه: فراز کشتی- بالای کشتی.

عرش اعلی: جایگاه خدا، تخت برین.

عرصه: میدان- پهنه- میان سرای.

عرض: پهنا - پهَنای.

عرض کردن: به آگاهی رسانیدن - گفتن

عرضحال: دادخواست - دادنامه.

عُرضه: جُربزه- کاردانی- شایستگی.

عُرضه داشتن: جُربزه داشتن-کاری بودن.

عَرضه: نمایش- پیشنهاد - نشان دادن.

عَرضه کردن: هویدا کردن- نمایاندن.

عَرعَر: اَراَر- آوای خر.

عُرف: روش همگانی- روال- شناخته - پذیرفته.

عِرق: خوی- اندیشه - ریشه - گوهر.

عِرق ملّی: شورمیهن پرستی.

عَرق: می- باده- آب زر.

عَرَق: آبدانه - تن خیس - تَرتنی.

عُروج: برآمدن - بالاروی - بالایش.

عروس: اروس.

عروسی: اروسی- زناشویی.

عروسک: اروسک- بازیچه دختران.

عُروق: رگ ها.

عُریان: برهنه.

عریض: پهناور- گشاد - گسترده.

عریض و طویل: پت و پهن - گَل و گشاد - وِلَنگ و واز.

عریضه: دادخواست- دادنامه.

عریضه نگاری: نوشتن دادخواست نامه.

عِزّ: ارزش- ارج- والایی- فر- ارجمندی.

عزّ و جلّ: گرامی-گرانمایه - ارجمند.

عَزا: سوگ- سوگواری.

عزب: بی همسر- تنها - یکه.

عِزّت: ارجمند- ارج - گرامی داشتن.

عزل: برکناری- بیکار کردن.

عزم: آهنگ- پابرجایی- پایداری.

عزم کردن: آهنگ کردن- خواستن.

عزم جزم: استوارآهنگ- پابر جا.

عزیز: گرامی- گرانمایه - ارجمند.

عزیز دردانه: یکی یه دونه - دُردانه - لوس.

عزیز کرده: نازکرده- نازنین- نازدانه.

عزیمت: رهسپاری- راهی گشتن-براه افتادن.

عُسّرت: تنگدستی- تهیدستی- مستمندی- تنگنایی - درماندگی.

عسکر: سپاه- لشکر

عسل: انگبین- انگپین.

عشاء: شامگاه.

عُشر: ده یک- یک دهم.

عِشرت: کامرانی- خوشگذرانی.

عشره: دهه

عشق، عشق بازی: دلدادگی- شیفتگی- دلباختگی- شیدایی.

عشوه: کِرشمه - غمزه.

عشوه گر: باکرشمه- باناز - لَوند.

عشیره: تیره- تبار- خانوار- دودمان.

عصا: چوبدستی- دستواره - چوپ.

عصاره: افشره- فشرده - شیرابه.

عصاره گرفتن: افشردن- شیره گرفتن.

عصب: پی.

عصبی: تندخویی- بدخوی - پرخشم.

عصبانی: خشمگین- جوشی - تندخو.

عصر: پس از نیمروز- پیش از شامگاه - زمان - روزگار.

عصرحجر: پارینه سنگی.

عصرانه: خوراک پس از نیمروز.

عُصیان: سرکشی-گردنکشی- سرپیچی.

عضله: ماهیچه.

عضو: اندام - هموند - هم پیمان.

عضوخانواده:خودی- خودمانی- ازخود.

عضویّت: هموندی.

عطاء: دهش- بخشش.

عطاکردن: بخشیدن- بخشایش-ارزانی داشتن.

عطّار: خوش بو فروش.

عطر: بوی خوش- خوشبوی.

عطارد: ستاره تیر- دبیرسپهر.

عطسه: اتسه- شنوسَک.

عطش: تشنگی- تشنه شدن.

عطف: بازگشتن - بازگشت - با نِگرش.

عطف به ماسبق: برگشت به گذشته - بازگشت به گذشته.

عطوفت: مهربانی- دوستی- مهرورزی.

عطیّه: بخشش- دهش- پاداش- شادمانه.

عظمت: بزرگی - بزرگ منشی - بزرگواری - فر- شکوه - شکوهی.

عظیم:
بزرگ- سُترگ- والا- تنومند- پرشکوه.

عظیم الجثه: تناور- تنومند.

عفاف: پاکی- پارسایی - پاکدامنی- پرهیزکاری - شَرم.

عفریت: دیو- اهریمن- غول.

عفو ، عفو کردن: بخشودن- بخشیدن- بخشایش- چشم پوشی.

عفو بین المللی: بخشش جهانی.

عفونت: گندیدگی- بدبو شدن- پلشتی.

عفیف: پرهیزکار- پارسا - پاکدامن.

عُقاب: شاهین - باز- همای.

عقب: پی- دنبال- پس- پشت.

عقب افتادن:دیر کرد.

عقب انداختن: پس انداختن-امروز و فردا کردن.

عقب بردن: پس کشیدن- پس بردن.

عقب زدن: پس زدن.

عقب کردن: دنبال کردن.

عقب گرد: پسگرد.

عقب ماندن: باز ماندن- واماندن. 

عقب نشینی:واپس نشینی- پس رفتن.

عُقبی: رستاخیز- روز واپسین- جهان دیگر.

عقد: پیمان- پیوند - بستن- گره زدن.

عقد ازدواج: پیمان زناشویی.

عقد نامه: پیمان نامه.

عقده: گره- پیچیدگی- گره روانی.

عقده ای: کیته توز- بیمار روانی.

عقده حقارت: خود کم بینی-خود کوچک بینی.

عقده روانی: سرخوردگی- سرکوفتگی - گره روانی.

عقرب: کژدم.

عقربه: پَرَک.

عقل: هوش- دانش- خرد- دانایی.

عقل کلّ: خرد سالار- خرد بزرگ.

عقلانی: خردمندانه - بخردانه.

عقل معاش: خرد زیست - خرد روزی.

عقوبت: کیفر- بادافره - سزا - پادافره.

عقیده: باور- اندیشه -رای- خواسته.

عقیق: رونوس- از سنگ های بها دار.

عقیم: نازا - ستَروَن.

عقیم کردن: نازا کردن- سترون کردن.

عکاس: رُخشگَر-فرتور گر- نگاره گر.

عکس: فرتور- نگاره - رُخش.

عکس العمل: واکنش- بازتاب.

علاج: درمان- چاره جویی.

علاج پذیر: درمان پذیر- چاره پذیر.

علاقه: دلبستگی- گرایش- دوست داشتن.

علاقه مند: شیفته- دلبسته- دوستدار- مهرورز.

علامت: نشانی- آرنگ.

علامت اختصاری:کوتاهواره -نشانه کوتاه شده.

علامت پرسش: نشانه پرسش.

علاوه: افزون- فزون- افزوده.

علاوه براین: افزون براین - وانگهی.

علت: انگیزه- دستاویز.

علت و معلول:  بن و بر.

علف:گیاه- سبزه.

علف چر: چراگاه.

علف خشک: کاه.

علفزار: چراگاه - مرغزار.

عِلم: دانش- دانایی.

عَلم: درفش- پرچم - نشان.

عَلم شنگه: الم شنگه- داد و فریاد.

علم الاخلاق: دانش رفتاری -  دانش فَرخوی.

علم الافکار: فرزان- دانش خِردیک.

علم الاقوال: دانش سخن.

علم الآثار: باستان شناسی.

علم الابدان: تن شناسی، پزشکی.

علم الاجتماع: دانش مردم شناسی.

علم الاحصاء: آمارشناسی.

علم التعالیم: دانش آموزش و پرورش.

علم السنه: زبان شناسی.

علم الفاظ:دانش سخن- دانش وات ها.

علم النفس: روان شناسی.

علم حقوق: داتشناسی - دانش هُدِگان.

 علم جغرافیا: گیتا شناسی.

علم تاریخ: دانش گذشتگان-کارنامک شناسی.

علم تشریح: تن شناسی.

علم شریعت: کیش شناسی.

علم لدنی، (علوم ذاتی): دانش زبرین.

علم فیزیک: چیهر شناسی- گیتیگ.

علم نجوم: ستاره شناسی.

علناً: آشکارا - هویدا - به روشنی.

 علو: بزرگواری - فر- والایی - ارج.

علو طبع: بزرگ منشی - فرنهادی- والا نژادی.

علو همت: بزرگ منشی.

علیا: فراسو- بالا- دست بالا.

علی البدل: جانشین- جایگزین.

علی الاصول: به درستی - به بایستگی - به روال درست - به روش بایسته.

علی الحساب: پیش پرداخت.

علی الخصوص: بویژه.

 علی السویه: یکسان.

علیرغم: بااین همه - به ناخواست.

 علیل: بیمار - ناخوش - ازکارافتاده.

علیحده: جدا- جداگانه.

علیهذا: از اینرو- بنا بر این.

عمو: برادر پدر- اپدر- کاکا - کاکو.

عمارت: ساختمان - بنا.

عمّال: کارگزاران - گماشتگان.

عمامه: دستار.

عمد: خودکرد- کامکی - دانسته.

عمداً: خودکرده- خودکامگی- آگاهانه.

عُمده: کلان- فراوان- بسیار.

عمده فروش: کلان فروش- بنکدار.

عُمر: زندگانی- سال.

عمر ابد: زندگی جاوید.

عُمران: آبادی- آبادانی - سازندگی.

عُمق: ژرفا- گودی- ته- بن.

عمق مطلب: ژرفای سخن.

عمل:کنش- کردار- کار کرد.

عمل خوب: کار خوب - کار نیک.

عمل بد: کار بد - بدکرد.

عمل ضرب: زدن- درهم زن.

عملکرد: کارکرد.

عمل نکردن: به کار نبستن- انجام ندادن.

عمله: کارگر.

عملی: شدنی.

عملی، معتاد: اپیونی- نارکوکی.

عمود: راستا.

عموم: همه- همگان.

عمومی: همگانی- همه گیر.

عمّه: خواهر پدر- کاکی - توریا.

عمیق: ژرف گود.

عمیقانه: ازته دل- ژرفانه.

عنان: دهنه - لگام - افسار- لجام.

عنبر: انبر- شاهبوی.

عناد: دشمنی - ستیز- لجبازی.

عنایت: مهرورزی- مهربانی- بزرگواری.

عنتر: انتر- جانور.

عندلیب: بلبل- هزار دستان.

عنصر: ماده- مایه- آخشیج.

عنفوان: آغاز - سرآغاز.

عنقا: سیمرغ - مرغ افسانه یی- سئنه.

عنقریب: بزودی- به همین نزدیکی.

عنکبوت: کارتنک- تارتنک - تَنَک.

عنوان: برنام - فرنامه - پیش گفتار- دیباچه - سرآغاز.

عوارض گمرکی: باج مرزی.

عوارض مالیاتی: باج افزونی.

عوارض متفرقه: خرده باج

عوام: مردمان- مردم کوچه و بازار.

عوام فریب: مردم فریب - نیرنگ باز.

عودت: برگشت- بازگشت.

عودت دادن: برگشت دادن- پس فرستادن - برگرداندن.

عور: لخت- برهنه - تهی- بی جامه.

عوض: جانشین- به جای - جایگزین.

عوض شدنی: جایگزین شدنی.

عوض و بدل: پایاپای- داد   و ستد.

عوضی: نا درست - بی ریشه.

عهد: پیمان- سوگند.

 عهدنامه: پیمان نامه.

 عهد شکن: پیمان شکن.

عهد دقیانوس: زمان کهن- زمان دگیانوس.

عیادت: دیدار- بازدید - بیمار پرسی.

عیار: سنجش- سنجه- آزمون.

عیّار: اییار- جوانمرد.

عیّاش، عیّاشی: خوشگذران- کامجو.خوشگذرانی- کامجویی.

عیال: همسر- زن و فرزند.

عیالوار: پرفرزند - فرزندمند.

عیان: آشکار- آشکارا- روشن- هویدا.

عیب: بدی- لغزش - کمبود- خُرده.

عیب پوش: بدی پوش- کاستی پوش.

عیب جویی: نکوهش- خرده گیری.

عیب جویی کردن: خرده گرفتن- نکوهیدن.

عیب دار: بد- کاستی دار- دارای کمبود.

عید: جشن- شاد روز.

عیدتان مبارک:جشن تان شاد باد- نوروزتان پیروز.

عید نوروز: جشن نوروز.

عید ولادت: جشن زاد روز.

عیدی: شادیانه.

عیسوی: ترسایی.

عیش: خوشی- خوشگذرانی- شادی.

عیش و عشرت: خوشی وخوشگذرانی- شادی و سر مستی

عین: دیده -  چشم.

عیناً: مانند - همانند.

عینک: آینک- چشمک- آیینک.