ژ


ژاکت: (فر) - نیم پوش- نیم تنه.

ژاندارم: (فر) پاسدار- پاتاژ.

ژئو فیزیک:(فر) زام گتیک،گتیک.

ژئو گرافی:(فر)گیتا شناسی-بوم شناسی

ژئو لوژی: (فر) زمین شناسی.

ژئو لوگ: (فر) زمین شناس.

ژئو متری:(فر)  هندچک

ژست: (فر)  ریخت - کِرِشم

ژتون: (فر) - پولک - تنوک.

ژست: (فر) - کِرِشم.

ژلاتین: (فر) - دیرزندک.

ژُله: (فر) - لرزانک- یخنی.

ژن: (فر) زَگ.

ژنی: (فر) زیرک- ازدا.

ژنتیک: زَگیک.

ژنراتور:(فر) اپوبراک.

ژنرال: (فر)تیمسار- سردار.

ژوپون: (فر) شلیته- دامن کوتاه.

ژوری: (فر) داور.

ژوری دوزی: (فر) روزنه دوزی

ژورنال: (فر) روزنامه

ژیمناستیک: (فر) ورزشی- ورزیک.