ز

 
زائد،  زاید:افزون شونده- بیش از اندازه.

زائر، زایر: گردشگر

زائل،  زایل: زدایش- ستردن- زدودن.

زاپاس: (ر) یدکی- ینگه.

زارع: کشاورز- کدیور- برزگر.

زاج: زاگ- رنگ بلور- زاغ.

زاویه: گوشه- کنج - سوک - گونیا.

زاویه نشین: گوشه نشین - گوشه گیر.

زاویه منفرجه: گوشه باز.

زاویه حاده: گوشه تند.

زاهد: پارسا - پرهیزکار.

زباله: خاکروبه- خار- خاشاک - خاشه.

زُبده: برگزیده - برجسته- پسندیده.

زبون: خوار- بیچاره - ناتوان.

زجر: درد - آزار- رنج - شکنجه.

زجرکشیدن: سختی دیدن - رنج کشیدن - شکنجه کشیدن.

زحل: کیوان

زحمت:  سختی- دشواری- فشار.

زحمت دادن: رنج ، آزار دادن- افسردن.

زحمت کشیدن:رنج بردن-کوشیدن.

زحمت کش: رنجبر- رنجکش- کارگر.

زُخم: زُهم- دوشَند- بوی گوشت.

زراعت: کشاورزی- برزگری.

زرافه: شترگاو پلنگ-گردن دراز.

زرع: کشت - کشتکاری - بذرافشانی.

زرق: زرگ- روشن - رخشنده - تابان.

زَرق: دو سخنی- تزویر و دورنگی

زرق و برق: زر وزیور- دنگ و فنگ.

زرورق: زربرگ- زربرگه- زرَک.

زرین قلم: زرین خامه - خوشنویس.

زرنیخ: زرنیک.

زعفران: زفران- کُرکُم.

زعامت: پیشوایی- رهبری سروری.

زعم: گمان- پندار- انگار - خیال.

زفاف: شب زناشویی- بیوکانی.

زکام: سرماخوردگی- چاییدن- چایش.

زَکّی: پارسا - پاک - پرهیزکار.

زلّ: نگاه ایستا - خیره.

زلال: آب گوارا- خوشگوار.

زلزله: زمین لرزه - جنبش تند زمین.

زمرد: اوزمُبورُت.

زلّت: لغزش- گناه - کاستکاری.

زمام: لگام - دهنه - پیشوایی- رهبری.

زنا: دژ همبستری- دژهم آغوشی.

زوّار: دیدارگر- پابوسگر - مرده بوس.

زمزمه: سخن زیرلب- آواز آهسته.

زمین بایر: زمین کشت نشده- اَکِشت.

زوال: نابودی - نیستی - ویرانی.

زوال پذیر: ناپایدار- نابودشدنی.

زوال ناپذیر: پایدار- جاویدان.

زوج، زوجه: همسر- جفت.

زمین زراعتی: زمین کشاورزی.

زنّار: کُشتی- کُستی-کمر بند زردشتی.

زنبق: زنبک- سوسن.

زنبور: پَرمر- کَلیز- وَیز.

زنبورعسل: کَبت - مگَس انگبین.

زنجبیل: زنجپیِل.

زیاد: فراوان- بسیار- انبوه.

زیادکردن: افزودن - افزاییدن.

زهد: پارسایی - پرهیز کاری.

زیتون: زَیت.

زهره: ناهید - آناهیتا.

زیر سبیلی: نادیده گیری.

زیر قول زدن: پیمان شکنی.

زینت: زیور- آذین.

زیب: آرایش - پَرمون.

زیپ: (ا) غِژ- کیپ بستن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر


رأس: تارَک- سر- مِهتر- سرور.

رأی: رای.

رأی العین: به چشم دیدن - چشمدید.

رأی اعتماد: رای پذیرش - رای باوری.

رأی عدم اعتماد: رای ناباوری.

رأی قضایی: رای داوری.

رأی محکمه: رای دادگاه.

رأی دادن: رای دادن.

رأی دهنده: رای دهنده.

رأی زن: رایزن.

رئیس: فرنشین- سالار- مِهان.

رئیس الوزرا: نخست وزیر.

رئیس جمهور: فرمِهان - رهبر کشور.

رئیس خانواده: مان پاد - مان پت

رئیس بیمارستان: سر پزشک.

رئیس شهربانی: شهربان.

رأفت: مهربانی.

رئوف: مهربان - مهرورز- دلسوز.

رابطه: بستگی.

راپورت: (فر) گزارش.

راجع: در پیوند.

راجع به: درباره - پیرامون.

راحت: آسوده - آرام- آسایش.

راحت الحلقوم: نرمینه.

راحت طلب: تن آسا- آسوده جو.

رادار: (فر) ردیاب - رَسباب.

رادیاتور: (فر) تابشگر - سر بّرّغ.

رادیکال: (فر) ریشگی.

رادیوتراپی:پرتودرمانی.

رادیولژی: پرتو شناسی.

رادیو لژیست: پرتو شناس.

راز و رمز: نهفته و نهان.

راست اعتقاد: راست باور.

راست قامت: راست بالا.

راسخ: پایدار- پای برجا - استوار.

راضی: خرسند - خوشنود - بهکام.

راغب: گراینده - گرایش- خواهان.

راکد: ایستاده- بی جنب و جوش.

راندمان: (فر) بازده.

راوی: گوینده- داستان سرا.

راهب: دیرنشین- ترسای پارسا.

راه حل: گره گشایی- گره زدایی.

راه شوسه: (فر) سواره رو.

راه فرعی: راه روستایی- شاخه راه.

راه عام: شاهراه.

راه مخفی: راه پنهانی.

رایت:پرچم - درفش.

رایت فریدون: درفش کاویانی.

رایج: رواگ - روان- روا - گسترده.

ربّ : دادار- پروردگار- خدا.

رب النوع: خداوند - دادار.

رُبّ : شیره - جَبّه.

ربا: سود پول - بهره پول فزونی.

رِباخوار: سود خوار - بهره خوار.

رباب: رواوه - ساز خُنیاگری.

رب العالمین: خداوند دو جهان.

ربّا نی: خدایی- ایزدی - خدا شناس.

رُباط: کاروانسرا- خانگاه- زردپی(در پزشکی).

رباعیات: چهارتایی- چهار پاره.

ربح: بهره- سود - بازده.

ربح قانونی: بهره آسایی.

ربح مرکب: بهره آمیزه.

ربط: پیوسته - پیوند- وابستگی.

ربع: چارک-یک چهارم.

رپورتاژ: (فر) گزاره- گزارش.

رتبه: پایه- رده - پایک.

رتق و فتق: سر وسامان دادن.

رثاء: گریه کردن- مرده ستایی.

رجاء: آرزو - امید - امیدواری - آرمان.

رجل: مرد

رجال: مردان - بزرگان - رهبران.

رجحان: برتری- فزونی- مهان- مِهتری.

رجعت: با زگشت- دوباره آیی.

رَحل:مردن- درگذشتن- از جهان رفتن.

رحلت: از جهان رفتن - مردن - مرگ.

رحم: مهربانی- مهرورزی - دل سوزی.

رَحِم: زهدان- بچه دان.

رحمت: بخشایش- گذشت.

رحیم: مهربان- بخشنده.

رخصت: پروانه - بارداد- آزادکردن.

رخوت: سستی- کِرخی- نرمی.

ردّ: جای پا - نپذیرفتن - باز گرداندن.

رد کردن:
وازدن- نپذیرفتن.

رداء: بالا پوش- دوش پوش.

رد و بدل: بده و بستان- دادوستد.

ردیف: پشت سرهم- رج - رده.

رذالت: فرومایگی- بدگوهری- ناکسی.

رذل: فرو مایه - بدگوهر - ناکس.

رزانت: فرزانگی- گرانمایگی- گرانباری.

رُز: (فر) گل سرخ.

رزرو: (فر) اندوخته - پس انداز.

رزق: روزی- خوراکی - خوردنی.

رژیم: (فر) روش - هنجار.

رژیم غذایی: دستور خوراک-پرهیزانه.

رساله: نوشته - نوشتار- نامک.

رستم صولت: پهلوان پنبه- ترسوی دلیرنما.

رسم: آیین - روش- آسا.

رسماً: بنیادی - آیینی - پایه ای.

رسم الخط : دبیره نویسی- خوش نویس- شیوه نگارش .

رسمی: آیینی- آسایی- داتی.

رَسَن: ریسمان- پال - بند - ریجه.

رسوب: ته نشست- دُرد - لِرد.

رسوبی: ته نشسته.

رسوخ: رخنه - فرو شدن.

رسول: فرستاده - پیام بر- پیام آور.

رشادت: دلیری- دلاوری - پردلی.

رشوه: باج - لاج - پاره خواری.

رشید: دلیر- دلاور- یل.

رصد: رَسَد- چشم دوختن - نگرش.

رصدخانه: دیدگاه - کمین گاه.

رضا: خشنود- خرسند - خوشدل.

رضایت: خوشنودی.

رضایت بخش: خوشنودکننده.

رضوان: بهشت- پردیس- باغ -گلستان.

رطب: خرمای تازه.

رطل: پیاله.

رطوبت: نم- خیس.

رعایت: پاس- پایش- نگهداری.

رعایت کردن: پاس داشتن- پاییدن.

رُعب: بیم - هراس - باک - دلهره.

رعد: تُندر- آذرخش- آسمان غرنبه.

رَعشه: لرزه - لرزش- تکان های پی در پی.

رعناء: خوش اندام - بلند بالا- زیبا.

 رعیّت: کشاورز- شهروند.

رغبت: میل- گرایش- خواستاری.

رفاقت: یاری- دوستی - همدلی.

رفاه: آسودگی- بهزیستی- فراخ زیستی.

رفراندم: (فر) همه پرسی- همپرسی.

رفع: زدایش- برداشتن- برگرفتن.

رفع کردن: زدودن- برکشیدن.

رفع ابهام: زدایش- پیچیدگی-از میان بردن.

رفع اتهام: چَفته زدایی- زدایش چَفته.

رفع اشتباه: لغز زدایی.

رفع تکلیف: انجام سرسری- بی پایه کارکردن.

رفع مزاحمت: زدایشِ زیان رسانی.

رفع مشکل: چاره جویی- چاره گشایی - گره گشایی.

رفع و رجوع کردن: سر و سامان دادن - آشتی دادن.

رفعت: فر- والایی - بزرگی - بزرگواری.

رفوگری: درزگیری- پاره دوزی.

رفوزه: (فر) رد شده- واخورده- وازده.

رفیع: بلند پایه - والا- بلند بالا.

رفیق: دوست-یار- همراه - همدل.

رقابت: همچشمی- همآوردی - برتری جویی.

رقاص: پایکوب- دست افشان- رامشگر.

رقّت: مهربانی- نازک دلی- نرمی.

رقّت انگیز: درد آور- سوزآور

رقص: پایکوبی- دست افشانی - رامشگری - جنبیدن - وشت.

رقصیدن: پایکوبی کردن - دست افشانی کردن - رامشگری کردن.

رقم: شمار- شماره.

رقیب: همآورد- همچشم.

رقیق: آبکی- آبناک - آبگونه - شل.

رقیق القلب: نازک دل- نرم دل.

رقیق شدن: شل شدن.

رقیق کردن: شل کردن.

رکن: پایه - ریشه - بن - بنیاد - ستون.

رکود: ایستا- بازایستایی- درجازدن.

رکورد: (فر) فرانجام- برترین.

رکوع: خَم شدن - سرفرود آوردن.

رکیک: زشت- ناپسند- بد.

رمّال: مهره انداز- فال بین-کف بین.

رمل: ریگ- شن- مهره نخود.

رمان: (فر) داستان- افسانه.

رمز: راز - سربسته - نهفته.

رمق: رَمَک- تاب و توان- نیرو.

رنجیده خاطر: دلگیری - آزرده دل.

روابط: پیوندها- بستگی ها.

رواج: رواگ- روا- گسترده- همه گیر.

رواق: پیش خانه - سایبان- مهتابی.

روایت: باز گفتن- رویدادگویی.

روح: فروَهر- روان- جان.

روح انگیز: روانبخش- شاد کننده.

روحپرور: جانفزا - شادی بخش.

روحانیون:دین مداران- پیشوایان دینی.

روز ازل: روز دیرین - روز همیشگی.

روزمره: روزانه - هرروز.

روشن ضمیر: روشن دل - خردمند.

روشن فکر:آگاه- روشن بین.

روضه: سوگ آوا.

روضه خوان: سوگ آوایی.

رونق: رواگ- روایی- نیکویی.

رونق داشتن: پیشرفت داشتن..

رونق و طراوت: آب و رنگ.

رهن: گرو- گروی- گرودادن.

ریاحین: شاداسپَرَم ها - وَنَجَنَک ها.

ریاضت: رنج کشیدن- گوشه نشینی.

ریاکار: دورو- دو چهره.

ریب و ریا: فریب و دستان - ترفند.

ریتم: (فر) آهنگ- وزن- هنجار.

ریشه اساسی: ریشه بنیادین.

رینگ: (فر) آوردگاه- میدان مشت زنی.

ریه، ریوی: شُش- جگرسفید- شُشی.