ث


ثابت: پا برجا- استوار- پایدار- پایا.

ثابت رأی: ایستا رای.

ثابت عزم: ایستاهنگ - پا برجا.

ثابت قدم: پا برجا - اَستوان.

ثالث: سوم.

ثالثاً: سوم- سوم آنکه.

ثانوی: دومی- دو دیگر.

ثانیاً: دوم آنکه - دیگر بار.

ثانیه: دَمک.

ثانیه شمار: دَم شمار.

ثَبات: پایداری- پا برجایی- استواری.

ثَبات نفس: خویشتن داری.

ثبت: رونویس.

ثبوت: ایستایی- پا برجا ماندن.

ثروت: دارایی - سرمایه - توانایی.

ثریا: پروین - چلچراغ - چهل چراغ.

ثغور: مرزها.

ثقل: سنگینی - گرانی.

ثقیل: گرانبار- سخت و دشوار.ناخوش آیند.

ثلاث: سه گانه.

ثلث: یک سوم - سه یک.

ثمر، ثمره: میوه - بار- درخت- بازدهی.

ثنا: سنایش- ستایش - سپاس.

ثواب: نیکو کاری - پاداش- بخشش..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت


تابع: پیرو - فرمانبردار- پردازه.

تابعیت: شهروندی- بوم پذیر

تابلو: (فر) نگاره.

تابوت: مرده کش- گاهوک.

تأثر: اندوهگینی - افسردگی - دلتنگی.

تأثیر: کارسازی- هنایش- درآیش.

تأثیرکردن: کارگر شدن - هناییدن.

تاجر
: بازرگان- بازاری- داد و ستدگر.

تأخیر: دیرکرد - واپس ماندن- درنگ

تأخیر در کار: دیر کرد درکار-فرغول.

تأخیر در پرداخت: پس اُفت.

تأخیر کردن: دیرکردن - به پس انداختن - درنگ کردن.

تأدیب: ادب آموختن-گوشمالی دادن.

تأدیه: پرداخت - باز پرداخت.

تارک: رهاییده - رسته - چشم پوشیده.

تار صوتی: تار آوا

تاریخ: کارنامه گذشتگان- کهن نگاری.

تاریخچه: کارنامک.

تأسف: دریغ- افسوس-  اندوه-شوربختی.

تأسیس: بنیاد گذاری - پایه گذاری.

تاکتیک: (فر) برنامه ریزی- فوت و فن.

تاکسی: ترابر.

تاکسیمتر: رهشمار.

تأکید: پا فشاری - پا بر جایی- سفارش.

تألم: اندوه-دردمندی - آزردگی.

تألف: خو گرفتن.

تألیف: گردآوری - ویرایش.

تأمل: درنگ- نگرش- ژرف نگری.

تأمین: زینهاردادن- پناه دادن- آسایش.

تأمین آتیه: آینده نگری - پیش بینی.

تأمین معاش: پیش بینی روزی.

تانک: (فر) زره پوش.

تأنی: درنگ - آهستگی.

تأنیث: مادگی- مادینه سازی.

تئاتر: تماشاخانه.

تئوری: دیدمان.

تأهل: همسرگزینی- زناشویی.

تأیید: پذیرش، پشتیبانی، استوارکردن.

تبادل: داد و ستد - جابجایی.

تبادل افکار: رَمش اندیشه ها.

تبانی: نهان پیمانی- ساخت و پاخت.

تباین: از هم دوری.

تبّحر: استادی- کاردانی- آگاهی.

تبخیر: تفیدن - دمه شدن - تارمیغی.

تبدیل: دگرگونی - برگرداندن.

تبرئه: بیگناهی- گناه زدایی.

تبّرک: فرخندگی - همایونی - شگون.

تبریک: شادباش- فرخنده باد.

تبسّم: لبخند- شیرین خند- شکرخند.

تبصره: بند - بخش - آویژه - بینک.

تبعه: پیروان- باشندگان - شهروندان.

تبعید: دورکردن- بیرون کردن.

تبعیض: برتری بیجا - فراگری.

تبلور: درخشانی- فروغ افکن.

تبلیغ: رساندن پیام - گسترش.

تب مالت: تب شیر.

تپش قلب: تپش دل- سُکسُکی.

تتمه: بجامانده - بازمانده - پس مانده.

تثبیت: پابرجا کردن- پایدار کردن- استوار کردن.

تجارت:بازرگانی- داد وستد- سوداگری.

تجانس: همگینی- همرنگی.

تجاوز: دست درازی- از اندازه بیرون شدن- پا از مرز بیرون نهادن.

تجاهل: نا دان نمایی - بیخرد نمایی - خودرا بنادانی زدن.

تجدد: نوخواهی - نوجویی - نوآوری - تازه گرایی.

تجدید: نو کردن- تازه کردن.

تجربه: آزمون.

تجرّد: بی همسری- تنهایی.

تجزیه: جداکردن- پاره پاره کردن.

تجسّس: جستجو، پی جویی کردن- کاوش کردن.

تجسّم:بدیده آوردن- در اندیشه آوردن.

تجلّی: آشکار- درخشان- نمایان.

تجلیل: بزرگداشتن- گرامی داشتن- ارج نهادن.

تجمّع: گردهمایی-گروه شدن- انجمنی.

تجمل: آراستن- فرنمایی- زیوری.

تجوید: سره کردن- نیکو انجام دادن.

تجویز: رواداشتن- روادانستن- روادیدن.

تجهیز: آمادگی- بسیج کردن- سازوبرگ دادن.

تجهیزات: ساز و برگ.

تحت: زیر- فرود - پایین.

تحت الارض: زیرزمین.

تحت الحمایه: درپناه.

تحت الحفظ: زیر پاس.

تحت الشعاع: زیر پرتو دیگری.

تحت نظر گرفتن: زیر نگر گرفتن.

تحتانی: زیرین.

تحرّک: جنبیدن- جنب و جوش کردن.

تحریر: نوشتن- نگاشتن - نگارش.

تحریف: دست بردن در سخن و یا نوشته- واژه را دگرگون کردن دستکاری.

تحریک: برانگیختن - شوراندن.

تحریک کردن: برانگیختن.

تحریک شدن: بر انگیخته شدن.

تحریم: ناروا کردن - ناروا داشتن.

تحسّر: دریغ - پشیمانی - افسوس.

تحسین: آفرین باد - شاباش- ستایش.

تحصّن: بست نشینی- پناه بردن - پناهنده شدن - پناهش.

تحصیل: فراگیری - یادگیری- آموزش

تحفه: پیشکش- ره آورد - ارمغان.

تحقق: انجام شدنی - درست شدنی.

تحقیر:
پستی - زبونی - خواری.

تحقیق: رسیدگی- بررسی، بازجویی.

تحقیقاً: بدرستی- بیگمان.

تحکّم: زورگفتن- دستوردادن.

تحکیم: استوار کردن- فرمانروا کردن.  

تحلیل: گوارش- کاهش یافتن-ازدست رفتن.

تحمّل: بردباری- شکیبایی- تاب آوری.

تحمّل پذیر: شکیبا - تابا - رنج پذیر.

تحمّل ناپذیر: توانفرسا.

تحمیل: سربار کردن- بار کردن - بیش از تاب و توان.

تحّول: دگرگون شدن- دگرگونی.

تحویل:  واگذاری- واسپاری- واسپردن.

تحویل سال: سال گشت.

تحیّر: شگفت زدگی - سرگشتگی.

تخریب: ویران کردن- درهم کوبیدن- زیر و رو کردن.

تخصص: کاردانی- ویژه کاری.

تخصیص: ویژه کردن.

تخطی: سر پیچی- رویگردانی.

تخفیف: کاهش- کاستن - کم کردن.

تخلّص: رهایی یافتن- رستن- نامسار.

تخلّف: سرپیچی- نافرمانی- رویگردانی.

تخلیه: تهی کردن- بیرون ریختن.

تخمیر: سرشتن- مایه زدن- دگرزابی.

تخمین: دیدزدن- برآورد کردن- گمانه زدن- اندازه گیری.- انگارش.

تخمین زدن: انگاردن.

تخیّل: پنداشتن- گمان کردن - پندار.

تدارک: فراهم، آماده کردن- بسیج.

تدارک دیدن: پیش بینی کردن-

پیش فراهم کردن..

تداعی: یادآوری - دریافت - همخوانی.

تداعی معانی:  پی بردن مانیک-از آرِشی به آرِشی دیگر.

تدافع: همدیگر را پس زدن.

تدبیر: کاردانی- رایزنی - چاره.

تدبیرکردن: چاره کردن.

تدریج: رفته رفته- اندک اندک.

تدریجاً: خرده خرده - پایه پایه -پله پله.

تدریس: آموزش دادن- آموختن.

تدفین: خاکسپاری.

تدوین: نگارش- گردآوردن.

تذکر: یادآوری- گوشزد.

تراژدی: (فر) اندوه آور- سوگواره.

تراس: (فر) پادگانه- مهتابی.

ترافیک :آمد و شد - آمد و رفت.

تراکتور: (فر) گردونه خودرو - کشتاما.

تراکم: انبوهی- انباشتگی - توده.

تراموای: (فر) راه آهن شهری.

ترانزیت: (فر) گذر کالا از مرز. 

ترانسپورت: (فر) ترابری.

ترانسفورماتور: (فر) تادیس.

تراول چک: (فر) گذرچک.

تربت: خاک - گور- آرامگاه.

تربیت: پرورش.

تربیت کردن: پروردن - پرورش دادن.

تربیت بدنی: پرورش اندام.

ترتیب دادن: روبراه کردن- رستک.

ترجمان: ترگمان.

ترجمه: برگردان - ویچاردن.

ترجیح: برتری دادن - والایی.

ترّحم: دلسوزی - مهرورزی - مهربانی.

ترخیص: پروانه - پرواد.

ترخیص کردن: پرواد دادن-پروانه دادن.

تردد: رفت و آمد- آمد و شد.

تردید: دودلی- دودل بودن.

ترسیم: نشان نهادن- نگاشتن.

ترشح: تراوش- تراویدن.

ترفیع: بالا بردن- برکشیدن- پایه دادن.

ترقوه: چنبر.

ترقه: تراکه.

ترقی: پیشرفت- خیزش - بالا رفتن.

ترک: واگذاشتن - واهشتن - رهاکردن.

ترک اعتیاد: خوباختن.

تَرَکه: واگذاشته - وامانده.

ترکیب: ریخت- پیکر- آمیختن-بهم پیوستن.

ترم: (فر) دوره - دورک.

ترمز: (ر) برمان.

ترموس: (ا) دمابند.

ترمومتر: (فر) گرما سنج.

ترمیم: بازسازی- نوسازی- دوباه سازی.

ترن: (فر) بارکش.

ترنم: خوش خوانی- ترانه خوانی- آوازخوانی.

ترور: (فر) کشتن - هراس - ترس زیاد - بیم.

ترومپت: (فر) فرنای.

ترویج: رواگ، رواج دادن - بازارگرمی.

تریاق:  پاد زهر- تریاک.

تریکو: (فر) کشباف.

تز: (فر) پایان نامه.

تزریق: (فر) سوزن زدن- در چکانیدن.

تزکیه: پاک کردن - پالیدن - پالودن.

تزکیه نفس: درون پالایی- روان پالایی.

تزلزل: لرزه- جنبیدن- سست شدن.

تزویر: فریب دادن - ترفند - دورویی.

تزئین: آذین- آرایش- زیوردادن.

تسامح: آسان گرفتن- کم گرفتن.

تساوی: برابری- همسانی- همانندی.

تسبیح: شمارافزار.

تست: (ا) آزمون.

توست: (فر) برشته - برشتوک.

تسخیر: گرفتن- پیروزمندی- بدست آوردن.

تسریع: شتاب - زود - تند.

تسکین: آرام کردن - دلداری - آرامش - دل آسایی.

تسلسل: پیاپی- پیوسته - زنجیروار.

تسلط: چیرگی - پیروزی - دستیابی.

تسلّی: دلداری - همدردی.

تسلیت: دلداری- دلخوشی.

تسلیح: زینه دادن - زینش.

تسلیم: گردن نهادن- پذیرفتن.

تسویه: یکسان کردن- سر بسر کردن.

تسویه حساب: برابر کردن.

تسهیل: آسانکرد - آسان کردن.

تشابه: همانندی- همگونی- همسانی.

تشبیه: مانند کردن - همانگری.

تشخّص: بزرگ منشی- والایی.

تشخّص بخرج دادن: خود گرفتن- خود نمایی.

تشخیص: باز شناختن - پی بردن.

تشّدد:
سختگیری- تندی- پرخاش.

تشدید: سخت کردن - استوار کردن.

تشریح: کالبد شکافی- کالبد شناسی.

تشکّر: سپاس- سپاسگزاری.

تشکیل: برپایی- سازمان دادن.

تشکیلات: سازمان.

تشریف: پذیره - بزرگداشت.

تشریفات: آیین ها.

تشریک مساعی: همیاری- همکاری.

تشعشع: تابش.

تشنّج: لرزش- لرزه - تکان - تنش.

تشویش: دلشوره - نگرانی- دلواپسی.

تشویش و بیقراری:دلشوره و نا آرامی- کند و کوب.

تشویق: بشورآوردن - نیرودادن -توان بخشی- آرزومند کردن.

تشهُّد: گواهی- گواه بودن.

تشییع: همراهی - پسواری.

تصاحب: دست اندازی- از آن خود کردن.

تصادف: پیشآمد - رویداد - رخداد - بهم خوردن.

تصادم: برخورد- بهم کوفتن.

تصاعد: فرایازی.

تصاویر: نگاره ها - نشانه ها - پیکره ها.

تصحیح: ویرایش- ویراستاری-درست کردن.

تصدّق: پیشمرگی - بلاگردان.

تصدیق: پروانه - گواهی.

تصرّف: بچنگ آوردن- دست برد زدن.

تصریح: آشکار ساختن - بی پرده - رُک وراست.

تصغیر: کوچک کردن - خوار کردن - پست شماردن.

تصفیه: پالایش.

تصفیه حساب: همار پالایی.

تصفیه کردن: پالودن.

تصمیم: آهنگ - رای - برآن شدن.

تصنّع:
وانمودی- ساختگی-خودآرایی کردن.

تصنیف: ترانه - سرود - سروده.

تصوّر: انگار- پندار - گمان.

تصوّف: درویشی- پشمینه پوشی.

تصویب: پذیرش- پذیره.

تصویر: نگاره- فرتور- رخشاره- پیکره.

 تضاد: دوگانگی- نا همسانی- ناجوری.

تضّرع: زاری- لابه- مویه - گریه.

تضعیف: سست و ناتوان کردن.

تضمین: پایندانی- تاوان دادن- در پناه خودآوردن.

تضییع: نابودی.

تطاول: دراز دستی.

تطمیع: آزمندی- به آز آوردن.

تطهیر: شست وشو - پاک کردن - آلوده زدایی.

تظاهر: خود نمایی - مردم فریبی - خودستایی - فرانمودی.

تعادل: برابر شدن- برابری- همتا بودن.

تعارف: خوشآمد - خوش و بش.

تعالی: برتری- والایی.

تعاون: همکاری- همراهی- دستیاری.

تعبیر: بازگویی- خواب گذاری.

تعجب: شگفت داشتن- شگفتایی.

تعجب آور: شگفت انگیز.

تعجیل: شتاب کردن- شتافتن.

تعداد: شمار- شماره - شمارش.

تعدد: بیشماری.

تعدد زوجات: چند زنی.

تعدّی: ستم - ستمگری - زورگویی - دست اندازی.

تعذیر: بهانه آوردن- کوتاهی.

تعرّض:پرخاش- دست درازی کردن-آفند.

تعریف: شناساندن- آگاهیدن- ستودن - نیک گویی.

تعزیر: گوشمالی- نکوهش - کیفر.

تعزیه: شیون - سوگواری.

تعصب: پافشاری بیخردانه - کورباوری.

تعصب دینی: دین نموداری.

تعطیل: بیکاری- آسوده روز.

تعظیم: سر فرود آوردن - کُرنش کردن.

تعفّن: بدبویی- بوی گند.

تعقّل: اندیشیدن- بینشوری.

تعقیب: پیگرد- دنبال کردن - پیگیری.

تعلّق: دلبستگی- از آنی- خویشی.

تعلیق: برکنارکردن- آویختن.

تعلیم: یاد دادن- آموزاندن - آموختن.

تعمّد: ازروی آگاهی، دانسته انجام دادن.

تعمّداً: آگاهانه - دیده و دانسته.

تعمّق: ژرف نگری - باریک بینی.

تعمیر: باز، نو، دوباره سازی.

تعویض: جابجایی - دگرگون کردن.

تعویق: دیر کردن- پس افکندن.

تعهد: پیمان- به گردن گرفتن.

تعهد نامه: پیمان نامه.

تعیین: برگزیدن - برگماشتن.

تغذیه: خوراک دادن - خوراندن.

تغیّر: تندی - بداخمی - پرخاش.

تغییر: دگرگونی- دگر سانی.

 تغییراسم: نام گردانی.

تفاخر: نازیدن بالیدن- خودستایی.

تفاوت:جدایی- ناهمسویی- ناهمسانی.

تفاهم: هم اندیشی - همدلی.

تفتیش: بازرسی- جستجو- کاویدن.

تفرقه: پراکندن- جدایی انداختن.

تفرّج : گردش - گشت و گذار.

تفریح: خوش گذرانی- سرگرمی- شادمانی.

تفسیر: گزارش - گزاره.

تفصیل: فزونی - گستردگی - گسترده.

تفقّد:
دلجویی- نوازش- مهرورزی.

تفکّر: اندیشیدن- شناختاری.

تفکیک: جدا کردن - از هم گشایی.

تفنّن: خوش گذرانی- سرگرمی.

تفّوق: برتری - مهتری - بالاتری.

تفویض: واگذار کردن- سپردن.

تفهیم: یاد دادن - آگاه کردن.

تق تق: تغ تغ- آوازها.

تقارب: همگرایی- نزدیکی.

تقاعد: گوشه نشینی - بازنشستگی.

تقاص: تاوان - سزا - کیفر - تا به تایی.

تقاضا: خواهش - درخواست.

تقاطع: برخورد.

تقبّل: پذیرفتن - به گردن گرفتن.

تقدّم: پیش افتادن- پیشگامی.

تقدّم و تأخیر: پیشی و پسی.

تقدیر: ارج نهی- ستودن - سپاس.

تقدیس: ستایش- ستودن - فرنامیشی.

تقدیم: پیشکش - ره آورد - شادیانه.

تقرّب: نزدیکی- آشنایی- فرامندی.

تقریب: نزدیک کردن- نزدیک گردانیدن.

تقریباً: کم و بیش - کما بیش.

تقسیم: بخش کردن- پاره پاره کردن.

تقصیر: کوتاهی- سستی- لغزش.

تقطیر: چکیده - چکاندن.

تقلی، تقلا: دست و پازدن- تلاش.

تقلّب: نادرستی- دغلی.

تقلید: پیروی کورکورانه.

تقلیل: کاهش- کاستن - کم کرد.

تقوی، تقوا: پارسایی - پرهیزکاری - پاکدامنی.

تقویت: نیرودادن- توانایی دادن - نیرومند ساختن.

تقویم: گاهنامه - سا لنما- ارزیابی- برآورد.

تقیّه: دین پوشی- دین پنهانی.

تکافو:  بسندگی- باهم برابر شدن - همتا شدن.

تکامل: رسایی بی کم و کاست.

تکاهل: جایمندی( جایمند= کاهل).

تکبّر: خودستایی-فیسش- باد سری.

تکثیر: بسیار کردن - افزونی.

تکریم: گرامی ، ارجمندشمردن.

تکدّر: دلتنگی- آزردگی - دلگرانی.

تکدّی: گدایی- دریوزگی.

تکذیب: رد کردن- نادرست شمردن.

تکرار: دوباره گویی- بازگویی- واگویی.

تکرارعمل: باز کرد.

تکرار مطلب: بازگفت.

تکفّل: سرپرستی- بگردن گرفتن.

تکفیر: بی دین خوانی - بی دین دانی.

تکلیف: خویشتن کاری- بگردن نهادن.

تکمیل: بفرجام رساندن رساگرداندن.

تکنولژی: (فر) تشنیک شناسی.

تکیه: پشت دادن- یله دادن-پشت گرمی- لم دادن.

تکیه کلام: سخن یار.

تل: تپه - پشته - خاک انبوه.

تلاطم: خروشیدن - آشفتگی - شورش.

تلافی: واکنش - سزا دادن - تاوان.

تلاءلوء: درخشش - درخشندگی.

تلاوت: خواندن.

تلخیص: کوتاه کردن- ژاوش.

تلسکوب: (فر) سپهربین.

تلف: تباه- نفله- نیست.

تلفظ: گویش- بزبان آوردن - بازگویی.

تلفن: دورگو- دورآو.

تلفیق: بهم پیوند دادن.

تلقی: برداشت- برخورد - دریافتن.

تلقین: وادار نمودن - دردهان نهادن.

تلمبه: (ت) بادکار.

تلمّذ: شاگردی کردن.

تلوّن مزاج: دمدمی بودن.

تلویزیون: (فر) دورنما - جهان نما.

تله پاتی: (فر) دورباهمی.

تلویح: سربسته گفتن.

تلویحاً: سربسته - درپرده - نهانی.

تم: (فر) جستار- مایه - زمینه.

تماس: برخورد - مالش - سالش.

تماشا: دیدن- نگریستن - نگاه کردن.

تمام: بسنده - پایان - فرجام.

تماماً: همه - همگی - یکسره - سراسر.

تمایل: گرایش- خواهانی.

تمایل مشترک: هم کامکی.

تمبر: پیکه.

تمتع: برخورداری- بهره بردن.

تمثال: تندیس- نگاره - فرتور.

تمجید: بزرگداشت- ارج گذاری- ستایش.

تمدّد: کشیدگی - دراز شدن - درازکشیدن.

تمدّد اعصاب: آرام یاب- پی کشیدگی.

تمدّن: شهرنشینی - شهرگرایی.

تمدید: زمان دادن-کش دادن-دراز کردن.

تمبرهندی: خرمای هندی.

تمرّد: نافرمانی- سرپیچی-گردنکشی.

تمرکز: یکجایی.

تمرین: دوباره کاری - ورزش.

تمساح : سوسمار.

تمسخر: ریشخند - دست انداختن.

تمکّن: دارایی- سرمایه - توانمندی.

تمکین: سرفرو آوردن - گردن نهادن.

تملّق: چابلوسی- چرب زبانی.

تملّک: بچنگ آوردن- بدست آوردن - از آن خود کردن.

تمنّی، تمنّا: درخواست - خواهش - آرزو کردن.

تموّل: توانگری - دارا شدن.

تمیز: پاک ،پاکیزه بودن.

تمییز: شناختن- نیماد.

تُن: (فر) سه خروار.

تنازع: ستیزه کردن- کشمکش.

تناسب: برازندگی- هماهنگی- فراخور.

تناسل: زادن - زایش.

تناقض: دوگانگی- دوجوری- ناسازی.

تناوب: گاه به گاه - زمان به زمان.

تنبیه: گوشمالی- کیفر- سزا - پادا فره.

تنزّل: کاهش- فرودآیی- فرود آمدن.

تنزیل: سود - سود وامی - بهره وامی.

تنظیف: پاک کردن - رُفت و رُوب.

تنظیم: به رشته کشیدن - آراستن - سامان دادن.

تنفّر: بیزاری- دلزدگی - بد آمدن.

تنفّس: دمیدن- آهیدن- هو - دمش.

تنفیذ: استوار کردن- انجام دادن.

تنقّل: شب چره.

تنقیه: شکم روبی - لاروبی - چاه روبی.

تنگ نفس: تنگ دمی.

تنوّع: جور وا جوری- گوناگونی.

تنوین: دو زبَر.

توابع: بخش ها - پیروان - فرمانبران.

تواتر: پی در پی- پیاپی - پشت سرهم.

تواریخ: کارنامه ها - روزمَهان.

توازن: هم سنگی - هم وزنی.

تواضع: فروتنی.

توافق: سازش- سازگاری - همآوایی.

توأم: همراه - همپا - همزاد - باهم.

توبه: پشیمانی.

توبیخ: سرزنش- سرکوفت - نکوهش.

توجّه: نگر- نگرورزی - نگاه - دید.

توجّه کردن: تیمار، پرستاری کردن.

توجیه: روشنگری- روشن کردن سخن.

توّحش: ددمنشی - ددگری - ددواری.

توحید: یکتا پرستی- یگانه پرستی.

تودیع: بدرود - پدرود.

توّرم: آماس - آماسیدن - آماهیدن.

توزیع: پخش کردن - پراکنده ساختن.

توّسط: میانجیگری- میانگی- دستیاری.

توسعه: گسترش- فراخی - پهناوری.

تّوسل: چاره یابی- دست بدامن شدن.

توشیح: دستینه نهادن.

توصیه: سفارش- اندرز - پند.

توصیف: ستودن- ستایش.

توضیح: بازگویی- روشن سازی.

توطئه: ساخت وپاخت- زد و بند.

توفیر: ناجوری- ناهمسانی.

توفیق: کامیابی- پیشرفت- پیروزی.

توّقّع: چشمداشت- خواسته - خواهش.

توقّف: درنگ- ایست - بازایستادن.

توقیف: بازداشت - دستگیری.

توکّل: پشتگرمی - امیدواری.

تولّد: زاده شدن - زایش - زادمان.

تولیت: سرپرستی- سامانگری.

تولید: بارآوری- فرآوری- پدید آوردن.

تومان: (ت) دریک.

تونل: شکافه.

توهّم: گمان- پندار - پنداشت.

توهین: خوار داشتن - دشنام دادن.

تهاتر: پایاپای

 تهاجم: تاخت وتاز- تکاوری.

تهدید: ترساندن- هراساندن.

تهمت: دروغ بستن- بد نام کردن.

تهنیت: شادباش- فرخنده باد.

تهّور: بیباکی- نترسی- بی پروایی.

تهوع: دل بهم خوردگی- بالا آوردن.

تهویه: هوارسانی - هوایش.

تهیه: فرآوری- بسیج- فراهم.

تهییج: برانگیختن- به شورآوری.

تیپ: (فر) نمونه - گونه.

تیم: (آ) دسته - گروه.