پ

پا از حد بیرون گذاشتن: پا را از گلیم دراز کردن.

پا بر سر حرف نهادن: پیمان شکستن.

پاپ: (فر) پدر- بابا.

پاپیون: (فر) پروانه - شاپرک.

پاتوق: (ت)گردگاه - پادَرَفش - نیشمَک.

پاتیناژ: (فر) سُرِش.

پارافین: (فر) مومک.

پاراگراف: (فر) وجکبار (وجک -فراز).

پارالل: (فر) همسویه - همسوی.

پاراوان: (فر) دیواره - تجیر.

 پارتی: (ا) میهمانی.

پارتیزان: (فر) هواخواه - گوند.

پارک  (فر ) باغ بزرگ - پردیس.

پارکت: (فر) چوبیانه.

پارکینگ: (فر) خودرو گاه.

پارلمان: (فر) مهستان- گزینستان.

پاساژ: (فر) تیمچه..

پاسپورت: (فر) گذرنامه.

پاستوریزه: (فر) پالِشته.

پاسیو: (فر) باغک - درگاهی - مهتابی.

پاشا: (ت) شاه.

پاکت: (فر) بسته

پالتو: (ر) بالا پوش- چوخا - آبافت.

پانتومی: (فر) لال بازی.

پاندول: (فر) آونگ.

پانسمان: (فر) زخم بندی- داروگذاری.

پانسیون: ( فر) مانسرا - ماهمان.

پانکراس: (فر) کُم کُلن.

پانوراما: ( فر) گراندیس.

پاورقی: پا برگ - پا نوشت - زیرنویس.

پتاسیم: (فر) شَخارک.

پتانسیل: (فر) کاراک.

پدال: (فر) پایی.

پر ادعا: (فر) خودخواه.

پراگماتیک: (فر) ورزگروی.

پرانتز: (فر) ماهک- کمانک.

پرافاده: خودپسند- پرباد - فیسو.

پربرکت: پربر- فراوان.

پرترِه: (فر) چهرسان.

پرتوقع: بسیار خواه.

پرثمر: پربار.

پرحادثه: گیرا.

پرحرف: پرچانه - روده دراز.

پرحوصله: بردبار- شکیبا.

پرحیله: نیرنگ باز- ترفندکار.

پرخاصیت: پرسود - بدرد خور.

پروژه: (فر) زمینه - انگاره- پیشنهاد.

پِرِس: (فر) فشار - منگنه.

پُرس: (فر) خورا.

پروستات: (فر) بستگی پیشاب راه.

پرسنل(فر) کارکنان.

پر طمع: آزنده.

پرعائله: پورمند - پرفرزند.

پروفسور: (فر) استاد- دانشمند.

پرمنگنات: (فر) بنفشک - زخم شوی.

پر و پا قرص: پا بر جا.

پروتئین: (فر) سپیده بار.

پروتئید: (فر) سپیده سان.

پروژکتور: (فر) پرتو افکن - شید افکن.

پر همت: جوانمرد -دلیر- پایمرد.

پریشان حواس: شوریده -گیج.

پریشان فکر: آشفته- سرگشته.

پریود: (فر) دوره- دورک.

پُز: رفتار- ریخت.

پُز دادن: خودنمایی.

پُست:  پیک - نامه رسانی - پاسگاه.

پُست امدادی: تیمارگاه - یاری گاه.

پَست فطرت: ناکس- فرومایه.

پَس ورد: (ا) گذر واژه

پلاتین: (فر) سپید زر- اسپین زر.

پلاژ: (فر) شناگاه.

پلاستیک: (فر) ریخت پذیر - تَیَنگه (تَیَنگ = قالب).

پلاسما: (فر) خونآبه.

پلاک: (فر) پَلمَک.

پل معلق: پل آویزان.

پلیتیک: (فر) جهان آرایی-کشور آرایی-  وینارتاری.

پلیس: (فر) پاسبان.

پلیس مخفی: کارآگاه.

پلی کپی: (فر) نما بردار- روبردار.

پماد: (فر) ِزفتَک.

پمپ: (فر) مکنده- بادکش.

پنکه: (ه) باد بزن.

پنیسیلین: (فر) پاد ریش.

پوتین: (فر) پاژنگ- جمشاک.

پودر: (فر) گرد - گرده.

پورسان: (فر) در سد.

پورسانتاژ: (فر) در سدی - چند سدی.

پیانو: (فر): فرسنتور- سنتور فرانسوی.

پیپ: (فر) چُپُک.

پیراشکی: (ر) خور پیچ.

پیژاما: (فر) پای جامه.

پیش طلبیدن:  به پیش خواستن.

پیش قدم: پیشگام.

پیش قراول: دیده بان.

پیش قسط: پیشا دست.

پیش کرایه: پیش پرداخت.

پیش کسوت: پیشاپوش- پیشایل.

پیک نیک: (فر) توشی- دانگی- دانگانه.

پیل: (فر) کَهرُب ساز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب

با اجازه: باپروانه - با روادید.

با اراده: پا برجا - سستی نا پذیر.

با اسم و رسم: سرشناس - نامدار-با خانواده.

با اقبال: بهروز- نیکروز- نیکبخت.

باب: در- دروازه.

باب طبع: به دلخواه - پسندیده.

بابرکت: پربار- بارور- فراوان.

با تجربه:  آزموده - جهاندیده.

بابت: از برای - درباره ی.

با تفصیل: با آب و تاب- بسیار گسترده.

باتلاق: (ت) تالاب- مرداب.

با تمام این احوال: با این همه -با همه ی این ها.

باتّوجه به این که: با آگاهی به این که - با نگرش به این که.

باتون: چوبدست.

باجناق: همریش- شوهران دو خواهر.

باجی:  خواهر- همشیره.

با حالت: خوب- دلپسند- گیرا.

با حرارت: خونگرم - مهربان - پرشور.

بادنجان: بادنگان.

بادیه: بیابان - دشت- هامون.

باد صبا: باد باختری.

بادصرصر: تند باد - سخت باد.

با دوام: پایدار- استوار- همیشگی.

بارز: هویدا - آشکار- پدیدار- نمایان.

بارحم:
دلسوز- باگذشت - مهربان.

بارعام: بار همگانی - فراخوانی همگانی.

باروت: (ت) آتش زا - گوگرد.

بارونق: دلچسب- ترو تازه - شاداب.

با سابقه: پیشینه دار.

باسمه کاری:کارسرسری- سنبل کاری.

باسن: لگنچه - سُرین.

با سواد: دانش آموخته.

با شرف: والا- ارجمند.

با شعور: هوشیوار.

با صرفه: با بهره- سود بخش.

باصره: بینایی.

با صفا: دل انگیز- دلگشا.

باظرفیت: خویشتن دار- شکیبا.

باطل: پوچ- بیهوده.

باطن: اندرون- درون - نهان.

باطناً: نهانی - درپنهانی- دل وجان.

باعث: انگیزه- دست آویز.

با عزّت: با ارج - با ارزش - گرانمایه.

با عزم: استوار- پایدار- سستی نا پذیر.

با عشق هر چه تمامتر: با شور-با جان و دل - باهمه ی نیرو-.

باغ وحش: باغ جانوران- جانورگاه.

باغیرت:    بارگ - بی باک - بی پروا.

با فاصله: دوراز هم- جدا   ازهم.

 باقلا: (ی)کالوسَک - باسمَر.

باقی: بازمانده - مانده - ماندنی.

باقیمانده: بجای مانده- پس مانده.

باکفایت: کارآمد - شایسته - کاردان.

باکمال میل: با خوشرویی-با جان و دل.

بالن: (ی) وال.

بالاخره: باری- سرانجام.

باله: (فر) پَروشت - نرم - وشتن.

بالجمله: سخن کوتاه - به کوته سخن.

بالغ: برنا- رسیده - پخته..

بالفطره: به نهاد.

بالکن: (فر) ایوان- پالگانه.

بامبو: (فر) خیزران.

با مروّت: دادگر- باگذشت - نیک منش.

باند: (فر) نوار- گروه.

با وجود این: با این رو- با این همه.

باوفا: پای بند- دلبسته.

بایر: ناکشته - زمین کشت نشده.

باوقار: گرانسنگ - ارجمند - برازنده.

با همه ی وجود: با جان و دل-با همه ی نیرو.

بحبوحه: میان - میانگاه - درگیر و دار - گرماگرم.

بحث: گفت و شنود.

بحث های مختلف: گفتگوهای گوناگون- از هر دری سخنی.

بد اخلاق: بد خو- تندخو.

بد اصل: بد بنیاد- فرومایه - بدگوهر.

بداهت: خودآی - زودگویی - ناگاه گویی.

بدایع: تازه ها - نوها- نوآورها.

بدباطن: بد درون- دو رو .

بد ترکیب: بی ریخت - زشت.

بد حالت: بد ریخت.

بد جنس: بد نهاد- بد سرشت.

بد حساب: بد شمار- نادرست.

بد خصال: بد کردار.

بد خط: بد نویس.

بد خُلق: کژ رفتار- بد خوی.

بد خیال: بد گمان - بد پندار.

بد ذات: بد زاد - بد سرشت.

بدر: ماه شب چهارده - گِرده ماه.

بدرقه: پسواز- بدرود - پدرود.

بد طینت:  بد سرشت - بد نهاد.

بدل: جایگزین - جانشین.

بدن: تنه - اندام - کالبد - پیکر.

بد منظر: زشت - بد نما - بد ریخت.

بدوی: بیابانی- چادرنشین.

بد هیئت: بد ریخت - بی ریخت.

بدیع: تازه - نو- نغز- نوآفرید.

بدین جهت:
ازاین روی - بدین رو.

بدین سبب: ازاین رو - بدین روی.

بدین معنی: به چم- بدین چم.

بدین مناسبت: براین پایه -بدین انگیزه.

بدیهی: آشکار- روشن - هویدا.

بذل: دهش - بخشش.

بذله: شوخی- سخن نغز- سخن شیرین.

برائت: بیگناهی - وارهیدگی- رهایی.

براق: درخشان- پرفروغ.

برانکارد: (فر) تخت روان.

براوُ: (فر) آفرین-  زهی.

برای خاطر: از بهر دل.

برأی العین:  بدیده ی خود.

 بربریت:  ددمنشی.

 بربط: بربت- بربوت.

بُرج: دژ.

برحذرداشتن: پرهیزکردن- پرهیزاندن.

بر حسب: به گونه ی.

برحسب اتفّاق: پیشامد- رخداده-نا خواسته.

برحسب وظیفه: برپایه ی خویشکاری.

برخلاف: واژگونه ی - ناساز - وارونه.

برُس: (فر) ماهوت پاک کن - پرز بر.

بر سبیل: از راه.

بر طبق: برابر.

برطرف: زدوده - سترده - ازمیان برداشته.

برطرف شدن: از میان رفتن - زدودن.

برطرف کردن: برانداختن- از میان بردن.

برعکس: وارونه- واژگونه.

برفرض اینکه: شایدکه- اگرکه- چنانکه.

برق: روشنایی- فروغ- آذرخش.

برقرار: برپا - برجا - استوار - پایدار.

برکت: فراوانی - افزونی - بسیاری.

برگ هویّت: شناسنامه- برگ شناسایی.

برلیان: (فر) فرالماس - فرابگین.

برملا: آشکارا - هویدا - پدیدار.

برکه: آبگیر- تالاب - آبدان.

برنز:(ا) مفرغ.

برنشیت: (فر) سینه پهلو.

بطن: شکمه

برودت: سردی- خنکی - زَم.

بروز: آشکار، پدیدار، هویدا کردن.

بروزن: همسنگ- همتراز همسان.

بر وفق مراد: به خواسته ی دل-به دلخواه.

برهان: فرنود - آ وند.

بَری: بیگناه - پاک.

بَرّی: بیابانی- دشتی - خشکساری.

بحر: دریا.

بحران: آشفتگی- سراسیمگی- ناآرامی.

بخار: دمه- مهاب - مه.

بخل:تنگ چشمی- رشک- کوته نظری.

بخیل: تنگ چشم.

بّزاز: پارچه فروش.

بزاق: آب دهان- تف- خدو

بزن بهادر: بی باک- بَشکول.

بساط: گستردنی- دستگاه- خوان.

بسیط: گسترده - گشاده - فراخ.

بشارت: نوید، مژده شادی بخش.

بشاش: خنده رو- گشاده رو.

بشر: آدمی- مردم- مردمان- آدمیان.

بشقاب: (ت) دوری- پیشدستی.

بشکه: (ر) چوب خُم.

بصر: چشم- بینایی - دید - بینش.

بصیر: بینا - دانا - آگاه - روشن بین.

بضاعت: داراک- دارایی - توانایی.

بطالت: بیکاری- بیهودگی - تن آسایی.

بطلان:تباهی- زدایش- نا چیزگی-ازمیان رفتن.

بطیء: کُند - درنگین - آهسته.

بظاهر: به نما - آشکارا.

بعد: پس- سپس- آنگاه - پس از این.

بُعد: دوری- دورا.

بعداً: سپس- زمانی دیگر.

بعد از ظهر: پس از نیمروز.

بعضی: برخی- گروهی- پاره ای.

بعضی اوقات: گاه گاهی.

بعلاوه: افزوده.

بعید: دور.

بغایت: بی اندازه - بی پایان.

بغچه: (ت) جامه بند - پتیر.

بغض: گلوگیر- دشمنی- کینه - خشم.

بغیر از: بجز- مگر.

بفاصله: به اندازه ی - به دوری.

بقاء: هستی - پایندگی - پایدارماندن.

بقاعده: به سامان - بسزا.

بقال: خواربار فروش - بنکدار.

بقدر: به اندازه.

بقدری: به اندازه ای.

بقول: به گفته ی.

بقیاس: به گمان - به سنجه ی.

بقیه: مانده- بازمانده - ته مانده.

بکلی: سراسر- همگی- همه.

بکمال: انجام یافتن- پایان شدن.

بلکه: ولی- چه - وانگه.

بلاء: آفت - آسیب - گزند - زیان.

بلاء دیدن: ستمدیدن - رنج دیدن- آسیب دیدن - گزند یافتن.

بلاغ: پیام - آگهی.   

بلاد: شهرها - آبادی ها.

بلاغت: شیوایی - رسایی.

بلاهت: کم خردی- بی خردی.

بلافاصله: بی درنگ- دردم- اندر زمان.

بلاکش: ستمکش - رنجیده - آزرده.

بلامقدمه: ناگهانی.

بلدرچین: (ت) بدبده - کرَک.

بلکه: وَنکه.

بلند اقبال: بلند بخت.

بلند طبع: با منش - دست و دل باز.

بلند قامت: بلندبالا.

بلند مرتبه: بلند پایه.

بلند نظر: بلند نگر.

بلند همت: بزرگمنش.

بلوا: شورش- آشوب - غوغا - هنگامه.

بلور: مَها- زمج.

بلورکبود: بهرور- بهروج.

بلوز: (فر) - نیم تنه - کُرتی.

بلوط: بلوت - مازو- بَرو.

بلوغ: رسایی - بُرنایی - رسیدگی.

بُله، ابله:کم خردان - نادانان.

بلیط: گذرانه - پَته.

بِمِثل: مانند.

بمب: بمب

بمَثَل: به متل - به داستان.

بمحض: همین که.

بمجرد: د رهمان دم - به همان دم.

بمرور: کم کم - آرام آرام.

بمقتضی: فرا خور.

بموجب: برابر- به انگیزه ی.

بناء: ساختمان - خانه - سرا.

 بناءکردن: ساختن - برافراشتن.

بنابر: زیرا.

بنادر: بَنَدرها.

بنچاق: بنچاک.

بنزین: (فر) نفتک.

بنسبت: به اندازه ی- در بستِگی.

بنظر: به نگر- در نگرشِ.

بنقد: دستی- هم ا کنون..

بنوبت: به پستا.

بنی آدم: آدمیزادگان.

بنیان: بنیاد، شالوده- پایه - پی.

بنی نوع: همگونه.

بنی نوع بشر: آدمیان- آدمیان همگون.

بنیه دارایی: توان- داراکی.

بنیه نداشتن:  ناتوانی - توان نداشتن.

بواسط ی: به انگیزه ی- به میانجی - به پا در میانی.

بواسیر: آماس نشیمن- ورم نشیمن.

بوبین: (فر)پیچک

بوتیک: (فر) دکان - بابکد.

بودجه: (فر) پیشریز.

بوران: باد و باران تند - توفان برف.

بورژوازی: (فر ) دارامندی.

بوریا: بَلاج - دوخ، زیغ.

بوسیله ی: به دستاویز.

بوق: (ل) کرنا- بُرغو.

بولوار: (فر) خیابان پهن.

بوی رطوبت: نا - ناه.

بوکس: (ا) مشت زنی.

بول: پیشاب

به اتفاق آراء: به همزبانی- به همرایی.

بهادر: (ت) دلیر- یل- گُرد - دلاور.

به استناد: برپایه- به دلیل.

به استثناء: بیرون از- به جز- جز این.

به اصطلاح معروف: به زبانزد همگان-به زبانزد شناخته شده.

به اکراه: به ناگزیری-به نا خوشدلی.

به این ترتیب: بدینگونه - بدین روی - بدینسان.

به این دلیل: به این فرنود - به این برهان.

بهت: خیره - شگفت.

بهتان: ناروا، دروغ بستن - چفته.

بهلول: دانای دیوانه نما.

به جهت: برای- به شوند.

به حد وفور: به فراوانی.

به حدی: به اندازه یی.

به حکم: به فرمان.

به خاطر: به پاس.

به خلاف: به وارونه- به واژگونه.

به سرعت: به شتاب - به تندی.

به شّدت: به سختی.

به شرط: به سامه ی.

به وجه: به روش- بگونه ی- به راه.

به وجهی: به راهی- به گونه ای.

بیابان صاف: دشت- هامون.

بیات: شب مانده - کهنه - شبینه.

بی اثر: - ناپیدا - بی رد بی نشانه.

بی ادراک: کودن.

بی استعداد: بی هوش.

بی اشتباه: درست- بی لغز.

بی اعتبار: بی ارج- بی ارزش- خوار.

بی اعتدال: تندرو.

بی اعتقادی: ناباوری.

بیان: زبان آوری- آشکاراندن - سخن آشکار - فرنود - گپ - گفتگو.

بی انتها: بیکران - بی پایان.

بی انصاف: بیدادمند.

بی انضباط: نا بسامان- ناخود دار.

بی اهمیت: بی ارزش.

بی بی: (ت) کد بانو- مادر بزرگ.

بیت: خانه- کاشانه- سرا - کد.

بی بضاعت: تهیدست.

بی تأمل: بیدرنگ - بی اندیشه.

بی تجربه: خام کاری- خام دست.

بی تربیت: بی ادب- نازپرورده.

بی تردید: بی گمان.

بی تصمیم: بی آهنگ- بی خواسته.

بی تفاوت: یکسان انگار- باد پروا.

بیتوته: شب زنده داری- شب باشی.

بی جرأت: بز دل- ترسو.

بی جوهر: بی گوهر.

بی جهت: بیخودی - ناروا - بیهوده.

بی حد: بی پایان - بی کران.

بی حرکت: بی جنبش.

بی حس: لمس- سست- کرخت.

بی حمیّت: بی رگ - نامرد.

بی هوی:  پریشان - سر در گم.

بی حوصله:  شتابزده.

بی حیا:گستاخ- بی شرم- پررو- دریده.

بی خبر: نا آگاه.

بی خطر: بی ترس- بی بیم.

بی خیر و برکت: آب کور.

بی دقت: نا هشیار.

بی دوام: زودگذر- نماندگی- فراساوند.

بی ربط: بی پیوند - بی سر و ته.

بیرحم: سنگدل.

بی رقیب: یکه تاز- بی همال.

بی روح: بیجان.

بی ریا: یکرنگ- یکدل- بی کلک.

بی زحمت: خواهش می کنم - بی رنج.

بی سابقه: بی پیشینه.

بی سبب: بلاژ.

بی سکه: خوار- بی ارج.

بی سلیقه: بد پسند- کژپسند.

بی سواد: بی دانش- دانش نیآموخته.

بی سیرت: دریده - بی آزرم.

 بی شباهت: نا همانند - ناجور.

بی شبهه: بیگمان - بی برو برگرد.

بی شعور:  بی خرد - نادان.

بی شک: به گمان - بی سخن.

بی صبر: ناشکیبا - سِتان.

بی صفت: ناسپاس.

بیضی: تخم مرغی.

بیطار: دام پزشک.

بی طاقت: ناتوان- بی تاب - نا شکیب.

بی طالع: کور ستاره - تیره بخت.

بی طراوت: پژمرده - خشک.

بی طرف: کرانجی - میانجی.

بی طعم: بی مزه.

بی طمع: بی آز.

بی ظرفیت: نا بردبار- بی گنجایه.

بیع: خرید - فروش.

بی عار: بیشرم-بی ننگ.

بی عاطفه: نا مهربان- سنگدل.

بیعانه: پیش بها- پیش پرداخت.

بیعت: فرمانبرداری- پیمان.

بیعرضه: بی دست و پا- بیکاره - پخمه.

بی عصمت: نا پاک - بی آزرم.

بی عقل: نا بخرد - خل.

بی علت: بی انگیزه - بی بهانه.

بی عنایت: نامهربان- بی مهر.

بی غذایی: بی خوراکی- اَخوارش.

بی غم: بی اندوه - بی رنج.

بی غیرت: بی رگ - سست نهاد.

بی فایده: بی سود -بی بهره.

بی فکر: نا اندیش - نا سگالیده.

بی قاعده: نا هنجار.

بی قانونی: بیداد- بی دات.

 بی قدر: بی ارزش - خُرد.

بی قرار: نا آرام- خسته دل.

 بی قید:  سبکبال- آزاده- آسانگیر.

بیلان: (فر) ترازنامه.

گواتر: بادغاره- جخش.

بی مثل: یگانه.

بی محابا: بی باک.

بی مروت: نامرد - ستمگر.

بی معنی: بی آرِش- بی چم.

بین: میان- میانه - جدایی.

بین المللی: کیهانی- جهانی- فرابومی.

بین النهرین: میان رودان.

بی نتیجه: بی برآیند- بی بهره.

بی نفع: بی بر- بی بهره، سود.

بی نقص: درست - بی کاستگی.

بی نصیب: تَهی.

بی نهایت: بی پایان - اکَران.

بی واسطه: بی میانجی.

بی وجود: فرومایه - پست - ناکس.

بی وسیله: بی دستاویز- بی بهانه-ی ابزار.بی ابزار.

بی وفا: ناپایدار- زنهار خواری

بی وقار: سبکسر- سبکسار.

بی وقت: بی هنگام.

بیو گرافی: (فر) زندگینامه.

بی هّمت: نا کوشا - نا استوار.